ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 85 จาก 85 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 8

 
HiPPS รุ่นที่ 8
จิราภรณ์ ประดิษฐ์ด้วง
Chiraporn Praditduang
นักโภชนาการ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
อธิน์ธร ทองเวสพีรสิน
Arthithorn Tongvejpearasinr
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ชุติมา จามีกรกุล
Chootima Jamekornkul
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
วีรยา จุลมนต์
Veeraya Julamont
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์
Wuttipong Sirichantranon
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
สรรพัชญ สุวรรณทัต
Sanpat Suwannathat
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ธนากร ไพรวรรณ์
Thanakorn Praiwan
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ชินารส อัศวอารี
Chinaros Asava-Aree
นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
จุฑามาศ กิจจานุลักษ์
Juthamas Kijjanuluck
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
กอเทพ เทพสิทธา
Gorthep Thepsitthar
นายแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
นุสรา สัตย์เพริศพราย
Nusara Satproedprai
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
โสมทัต สังคมกำแหง
Somatat Sangkomkamhang
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
พาฝัน กิติเงิน
PHAFAN KITINGERN
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
นภนต์ นันทิวัฒนพล
NAPON NUNTIWATTANAPON
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ภควดี ศรีภิรมย์
Pakawadee Sriphiromya
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
อังศุธรย์ วสุสัณห์
Angsutorn Wasusun
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ธีวรา สุมาวงศ์
Teevara Sumawong
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
สุรเชษฐ์ ศศิพงศ์ไพโรจน์
Surachadt Sasipongpairoj
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
รัตน์ดา สุหทัยกุล
Ratda Suhataikul
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
พันธ์ทิพา พยัคฆ์
pantipa phayak
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
อิษยา พงษ์พรต
Issaya Pongprot
นักบัญชี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
พรสิริ สุปัญญา
Pornsiri Supanya
นักการทูต ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมการกงสุล
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
วุฒิพันธ์ ตันติวงศ์
Wuttipan Tantivong
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
จุฑารัตน์ อาชวรัตน์ถาวร
Jutharat Ahchawarattaworn
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
สมบัติ สมศักดิ์
Sombat Somsak
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
จารุวรรณ วิชญอาภา
Jaroowan Wichayaapa
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ภาณุพงศ์ สาธร
Panupong Sathorn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
เบญจพร พวงจำปี
Benchaporn Phuangchampee
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
อนุชา นาคฤทธิ์
Anucha Nakaritha
นักสื่อสารมวลชน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
สุปราณี พันธะทัน
Supranee Pantatan
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
เอกรัฐ มีชูวาศ
Ekarat Meechoowas
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ยศสันธ์ เรืองสรรงามสิริ
Yosson Ruangsunngamsiri
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
เจษฎา ถาวรศักดิ์
Jesada Thawonsak
วิศวกรเครื่องกล ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
สรยา ยศยิ่งยง
Sorraya Yosyingyong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ธารกมล ถาวรพานิช
Tarnkamol Tarvornpanich
วิศวกรโลหการ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
วรัท สุวิสุทธิเกษม
Warat Suwisutigasame
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
มานิตา เฉลิมทรงศักดิ์
Manita Chalermsongsak
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ฐิรัตติกาล วสุประสาท
Thirattikan Vasuprasat
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ศุจิดา อัจนากิตติ
Suchida Ajanakitti
นิติกร ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
วีร์ เมฆวิลัย
Wee Mekwilai
นักจิตวิทยาคลินิค ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
จอมจักร อมรวัฒนา
Chomchak Amonvatana
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
พงศ์พันธุ์ วรสายัณห์
Pongpan Vorasayan
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ปณิธาน เจริญเกตุ
Panithan Charoenkate
วิศวกรเหมืองแร่ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
นที มีเงิน
Natee Meengern
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
สิริรักษ์ อารทรากร
Sirirak Aratrakorn
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
โกศล จันมนฑา
Koson Janmonta
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
จีริสุดา จอมพลาพล
Jerisuda Chompalapol
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ศราวุฒิ สุจริตธรรม
Sarawut Sujarittham
นายแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
อาศิณา มัจฉาแขวง
Arsina Mutchakwaeng
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
วรางคณา ฤทธิรงค์
Warangkhana Rittirong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
สิริพร จึงตั้งธรรม
Siriporn Chuengtangtham
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
จารวี ชยสมบัติ
Jaravee Chayasombat
นักตรวจสอบภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ภัทธิรา พัชรภัค
Pattira Patcharaphak
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ศิริลักษณ์ รัตนวโรภาส
Siriluck Rattanawaropas
นักสื่อสารมวลชน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
กัณวีย์ สืบสุข
Kannawee Suebsuk
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
บัณฑิต อุชชิน
BUNDIT UJJIN
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
นรี เกตุสิงห์
NAREE KETUSING
นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
สุลาวัลย์ ลิมป์บูรณะสมบัติ
Sulawan Limburanasombat
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
สรวิทย์ วัฒนเชษฐ์
Sorawit Watanachet
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ปรารถนา รัตนถิรวรรณ
PRATTHANA RATTANATIRAWAN
นักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
เกศสรินทร์ วัฒสาร
Ketsarin Wattasarn
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
อรปรียา จึงพาณิชย์
Onpreeya Chungpanich
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ศุภัชญา ชนชนะชัย
Suphatchaya Chonchanachai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล
Pimpatchara Kusolvititkul
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ธีรวุธ ตันนุกิจ
Teerawut Tunnukij
วิศวกรโลหการ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ภัทร ภัทรประสิทธิ์
PHATTRA PHATTRAPRASIT
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
อุษาลักษณ์ เจษฎาถาวรวงศ์
Usaluk Jesdathavornwong
เศรษฐกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ศศิพินทุ์ ศิริภักดี
Sasipin Siripukdee
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ชาญวิทย์ ตรีเดช
Charnwit Tridech
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
อุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล
Uraiwan Rukkawattanakul
นักบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
อรรณุวัฒน์ วัฒนวรรณ
Annuwat Wattanawan
วิศวกรเหมืองแร่ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
สคราญมณี กระจ่างวงษ์
Sakranmanee Krajangwong
นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
เทพรัตน์ วงศ์เจริญวนกิจ
Tepparat Wongcharoenwanakij
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว
CHATCHAI MANGKORNSANGKAEW
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ณุทารีย์ ณุทารีย์
Nuthari Borpitpitak
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
พัทรียา โภคะกุล
Pattreya Pokhagul
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ปนัดดา คงสุวรรณ์
PANADDA KONGSUWAN
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
พรรณาภา เอี่ยมประสิทธิ์
PANNAPA AIEMPRASIT
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
อภิชาต กรรมสิทธิ์
Apichat Gammasit
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
นฤมล ติยะแสงทอง
Naruemon Tiyasangthong
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
พชรสุดา โพธิ์อ่าน
PACHARASUDA PODHIARN
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
แฟรดาซ์ มาเหล็ม
fairda malem
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
กรองทิพย์ เติมเกาะ
Krongtip Termkoa
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
สุกิจ ประกาศสุขการ
Sukit Prakasukarn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 8
ธนพล จรัลวณิชวงศ์
Thanaphon Charanwanitwong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางราง