ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 122 จาก 122 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 16

 
HiPPS รุ่นที่ 16
สุปราณี โกรเทกู๊ท
Supranee Grotegut
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
พรพรรณ ปะทาเส
Pronphan Pathase
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ปิยคุณ นพคุณ
Piyakhun Nopphakhun
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
อภิชญา แซ่ก้วง
Apichaya Sae-kuang
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ปรียา อรุณพูลทรัพย์
Preeya Arunpoonsap
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
นิสกา ม่วงพัฒน์
Nisaka Muangpat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
จิรฎา จอมพุทธางกูร
Jirada Chomputhangkoon
วิศวกรปิโตรเลียม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
สวนันท์ ทองหยู
Sawanan Thongyoo
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ภิทรากรณ์ ศรีมงคล
Pitragorn Srimongkon
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
เปรมวุฒิ จันทร์ธนวงษ์
Premvut Chantanavong
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
กันตวัฒน์ สุวรรณเลขา
Kantawat Suwanlekha
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ศิรดา จันศิริ
Sirada Chansiri
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
นนทภพ เจริญขวัญ
Nontaphop Charoenkhwan
เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ชนม์มาศ สุขพัฒน์วรา
Chonmas Sukkaphatvra
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
บุญชัย เทพยศ
Boonchai Tepyose
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
รัชกร แก้วเปรมกุศล
Ratchakorn Kaewpramkusol
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
จิณห์จุฑา กันตะสุวรรณ
Chinjutha Kantasuwan
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
อภันสิตางศุ์ ล้ำเลิศจรัสชัย
Apansitang Lumlertjaraschai
นักพัฒนาสังคม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ธีร์รัชช์ อำพันทองปภากุล
Theeratch Amphanthongpaphakul
นักวิชาการขนส่ง ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ฉัตราภรณ์ ดิษฐศรีพร
Chattraphon Ditthasriphon
นักวิชาการยุติธรรม ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ไพโรจน์ โอสถาภิรัตน์
Pairoj Osatapirat
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
สุรเดช ธีระกุล
Suradet Teerakul
นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ศิริญา วงษ์ทิพย์
Siriya WONGTIP
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
พัชรพรรณ ผลบุญ
Patcharapan Phonboon
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
เมทิกา มีทรัพย์
Methika Meesap
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
นัทธมน เพชรกล้า
Natthamon Petchkla
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
วรารัตน์ เกตุสำเภา
Wararat Katesampao
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
อินทัช อัคนิวรรณ
Inthash Akkaniwan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ณภัทร ประเสริฐสุวรรณ
Napat Prasertsuvan
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ณัฐพล ขานหมัด
NATTAPON KHANMAD
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
วัชรินทร์ พาจิตต์เย็น
Watcharin Pachittyen
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
นิรมล แก้วกัลยา
Niramon Kaewkallaya
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
เจนจิรา อังศุสิงห์
Jaenjira Angsusing
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ณภัทร กิตติวงศ์โสภณ
Napat Kittiwongsophon
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
เพ็ญพธู ภักดีบุรี
Penpathu Pakdeeburee
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
กุลนรี ฤทธิ์แดง
Kulnaree Rithdang
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
วรัญญู พันธ์กระวี
Warunyu Phangravee
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ธนัท โสมวดี
Tanat Somwadee
นักวิชาการจัดหาที่ดิน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ดิฐ เลขะกุล
Dit Lekhakula
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ชัยพร ดิลกานนท์
Chaiyaporn Dinlakanont
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
แทนชนก กลั่นทิพย์
Tanchanok Klanthip
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
กรองธรรม นวลงาม
Krongtham Nuanngam
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ณัฏฐณิชา ประยูรวิวัฒน์
Nattanicha Prayoonwiwat
นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ภาวิ สังขมณี
Pavi Sungkamanee
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
อภิวัฒน์ วัฒนพงษ์
Apiwat Watthanapong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
พิณผกา สุคชเดช
PINPAKA SUCOTCHADAT
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
วรรษมน จันทร์สำอางค์
wasamon jansomang
นักสืบสวนสอบสวน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
บุญทวี เทียมวัน
Boontawee Teamvan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
รัชนีกร มณีศิริ
Rachaneekorn Maneesiri
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
นาวิน เสริมสุข
Nawin Sermsook
นักอุตุนิยมวิทยา ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ชัชวรรณ มั่นไทรทอง
Earth Mansaithong
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
สิริมา ปุณณินท์
Sirima Punnin
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ศรัณย์วุฒิ ตรรกพงศ์
Saranwut Takapong
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ธนภัทร เรืองสันติ
Thanapat Ruangsanti
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ภัทร จารุวัฒนมงคล
Pathara Charuwattanamongkol
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
สุทิศา ลุ่มบุตร
SUTISA LOOMBOOT
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ณัฐศศิญา นาคบุรี
Nutsasiya Nakburee
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
สันทัด สิริเหมกุล
Santad Sirihemakun
นักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ธนศร ธนวิบูลย์
Thanasorn Thanavibul
วิศวกรปิโตรเลียม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ชมพูนุท นุตสถาปนา
Chompoonut Nutsathapana
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
กรรภิรมย์ เลิศบำรุงชัย
Kanphirom Lertbumroongchai
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
วาวแวว ว่องเอกลักษณ์
Wowwaew Wongeakaluck
นักกายอุปกรณ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ฌานิยา เทพนม
Chaniya Theppanom
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
สุวรรณา บัวซ้อน
Suwanna Buason
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
สุจิตตา รักษ์วงศ์
Sujitta Rakwong
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
กฤชสร จารุพศิน
Kritchasorn Jarupasin
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
กนกวรรณ สุรเสรีวงษ์
Kanokwan Surasereewong
นักวิเคราะห์ผังเมือง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ประวีรา โพธิสุวรรณ
PRAVEERA PHOTISUWAN
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
อรณัญช์ อริยฤทธิ์
Oranan Ariyarit
วิศวกรปิโตรเลียม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
นิภาธร กิจพณิช​ยกุล
์NIPATHORN KITPANICHAYAKUL
นักอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
คนางค์ เกิดจำรูญ
KANANG KERDCHUMROON
นักวิชาการคลัง ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ธัญรดา เลิศลักษณาพร
Tanrada Lertlaksanaporn
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
พรกนก จันทร์ขำ
Pornkanok Chankum
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ไพลิน สังข์ขาว
Pailin Sangkhao
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ชญาณิศ กิจคุณธรรม
chayanit kitkhunnatham
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
พรนิภา จิระกิตติดุลย์
Pornnipa Jirakittidul
นักวิชาการแรงงาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ทวีพงษ์ สุขสวัสดิ์
Taweephong Suksawat
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
นิชนันท์ ทองเด็จ
Nitchanan Thongdej
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ตฤณวรรษ ปานสอน
TRINNAWAT PANSON
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
อิทธิพล พ่ออามาตย์
Ittipol Pawarmart
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ปวี กีรติยะอังกูร
Pawee Kiratiya-angul
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
วิศิษฎ์ วิญญรัตน์
Wisit Winyarat
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ภูวดล ตรีเมฆ
PUWADON TRIMEK
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ณัฏฐ์กฤตา ศรีทวีพันธ์
NATKRITTA SRITHAWEEPAN
นักวิชาการขนส่ง ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ณัฐวรา จันทรธานีวัฒน์
Nutvara Jantarathaneewat
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
สุดาวดี ทวีไพศาล
Sudawadee Thaweepaisan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
วิทยรัตน์ แดงใหญ่
Witthayarat Dangyai
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ธนภัค สงครามชัย
Tanapak Songkhramchai
นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
วินิจ ร่วมพงษ์พัฒนะ
Winij Ruampongpattana
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
กมลณิช สวัสดิ์พาณิชย์
Kamolnich Swasdiphanich
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ญาณิ พายัพสาย
Yani Payapsai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ปฐวี กาญจนอุดม
Pathawee Kanjanaudom
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
พัลลภ วุฒิไตรมงคล
Moo Woottitrimongkol
มัณฑนากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
สรุจ นิ่มศิริ
Saruj Nimsiri
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
วัลลภา พุกกิริยา
Wanlapa Pukkiriya
นักวิชาการเผยแพร่ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
นันทกาล จูฮุ้ง
Nantakan Juhoong
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ยุภาภรณ์ กลิ่นกลัด
Yupaporn Klinklad
นักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
พิลาศลักษณ์ อัครชลานนท์
Pilaslak Akrachalanont
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล
Sukontip Sirimongkol
นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ศศิกานต์ บุญคำ
Sasikan Boonkham
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ประวีณา ฤกษ์จรัล
Praveena RERKJARAL
นักสืบสวนสอบสวน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
พงศ์ชนิศ นาคัน
Pongchanit Nakhan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ธิมาลย์มาส คล้ายศรีธำรง
Dhimalayamas Glaysiridharana
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ชลธิชา ชัยสุทธิวงศ์
CHOLTHICHA CHAISUTHIWONG
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
บุษยา ส่งสุข
bussaya songsook
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
โปรดปราน อันตะยา
Prodpran Antaya
เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ศุจินทรา ปานเจริญ
SUJINTRA PANCHAROEN
นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ทยาพร รอดสาย
Tayaphon Rodsai
นักวิชาการแรงงาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
รติวรรณ ผาดไพบูลย์
Ratiwan Padpibool
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ศุภณัฐ แก้วเล็ก
Supanat Kaewlek
นักวิชาการยุติธรรม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
วรรณชัย จิตธิวงษ์
Wannachai Jittiwong
นักสื่อสารมวลชน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ปริเศษ รัตนภิรมย์
Parises Rattanaphirom
นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ปริยาภา อมรวณิชสาร
Pariyapa Amornwanichsarn
นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับชำนาญการ
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ธีรนุช เหลืองเช็ง
Teeranut Luangcheng
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
วิชญ์ฐิตา ปานเนาว์
Wittita Pannao
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ญาณิต หาญทวีทรัพย์
Yanit Harntaweesup
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
พิชญา อนันตวงศ์
Pitchaya Anantawong
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
ณณิชา ศุภางค์
Nanicha Subhanka
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
กาญจน์สุมาต์ บุรพผล
Kansuma Burapapol
นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
นบโพธิ์ พโยมรัตน์
Nobpo Payomrat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
รัตนาพร แก้วขอนแก่น
Rutanaporn Keawkhonkhan
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 16
สุกัญญา นันตา
SUKANYA NANTA
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน