ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 128 จาก 128 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 18

 
HiPPS รุ่นที่ 18
ณุภา นันทเกียรติ
Nupa Nantakeiti
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
วันวิสาข์ สุคนธวารี
Wanwisa Sukontavaree
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ภทรณัฐ พรหมมาศ
Pataranat Prommart
นักอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
วิรัตน์ สงศรี
Wirat Songsri
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
รวี นิธิยานนทกิจ
Ravee Nitiyanontakij
นักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
หนึ่งนุช ธนาศุภวัฒน์
Neungnuch Thanasupawat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
พรสุดา เจียมพัฒนาตระกูล
Pornsuda Jiamphatthanatrakul
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
เขมพิชญ์ ศรีวิทยานันต์
Khemmapich Sriwittayanan
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
พรชัย ชาติพหล
Pornchai Chatphahol
นักวิชาการคลัง ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
บุษกร บุญจันทึก
Bousakorn Bounchantuek
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
พงศกร รุทระวณิช
pongsakorn rudravanija
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
วิภาดา วรรณธัญญารัตน์
Wipada Wunthunyarat
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
เกษมพันธุ์ จิตรเย็น
KASEMPAN JITYEN
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ฟ้าสาง ประยูรพันธ์
Fasang Prayoonphan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
บุณยาพร หาญยืนยงสกุล
Boonyaporn Harnyuenyongsakul
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ปริศนา สุตะพันธ์
PRITSANA SUTAPAN
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
อนิลดา เนตตกุล
Anillada Nettakul
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
วัชรี พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา
WATCHAREE PONGPERMKIJWATTANA
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ธนธร อุบลสถิตย์
Thanatorn Ubolsathit
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
สุรีรัตน์ ชูวาพิทักษ์
Sureerat Shuwapitaks
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
อรวรา วัฒนวิศาล
Onvara Vadhanavisala
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
มนสิการ เทพไหว
Monsikarn Thepwai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
พัชราภรณ์ นนทสวัสดิ์ศรี
patcharaphon nonthasawadsri
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
จารุณี เวียงธีรวัฒน์
Jarunee Viangteeravat
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
วิชญะ บรรทัดเที่ยง
Wichaya Bantattiang
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
เยาวลักษณ์ กงษี
Yaowaluk KONGSEE
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
สิริโสภา ศรีศกุน
Sirisopa Srisakun
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
สุขปรีชา ตาคำ
Sukpreecha Takham
นักวิชาการแรงงาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ชนัสนันต์ บัวเกตุ
Gift Buakate
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ดวงทิพย์ ลาวัณษ์เสถียร
duangtip lawanstiend
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ฐาวลี บุญเชิด
Thavalee Booncherd
นักวิชาการอุตสาหกรรม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
กุมรินทร์ ไพบูลย์
Kummarin Paiboon
นักอุทกวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ปิลันธนา ไทรงาม
Pilanthana Sai-ngam
นักทัณฑวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
วริศ สุกิตติพัฒนากุล
Warit Sukittipattanakul
วิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
จรณินทร์ ตั้งเจริญสมุทร
Charanin Tangcharoensamut
นักสืบสวนสอบสวน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
รวิรินทร์ เตชะปลูก
Rawirin Techaploog
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ปภาวิน พื้นชมภู
paphawin pueanchompoo
นักจิตวิทยา ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ณัฐวุฒิ คงชุม
NATTAWUT KHONGCHUM
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ณัฐพงศ์ ทิพย์สกุลปัญญา
NATTHAPHONG THIPSAKUNPANYA
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
สิทธิกร รัตนถาวร
Sittikorn Rattanatavon
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ศาตธัช รอดวรรณะ
Sattatad Rodvanna
วิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ธีรวุฒิ บุญรักษา
Thirawut Bunraksa
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ปุญชรัสมิ์ ก่อเจริญวัฒน์
Puncharas Gorcharoenwat
นักวิชาการประมง ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ทิพย์รัตน์ เลิศเมธา
Thipparrat Lertmetha
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ปริม พูลสวัสดิ์
Parim Punsawat
นักวิชาการสหกรณ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ธิติมา ณรงค์ศักดิ์
Thitima Narongsak
นักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
มนัสวีร์ อ่อนแย้ม
Manusawee Onyaem
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
สรศักดิ์ จงสมบัติไพบูลย์
Sorasak Jongsombatpibul
นักวิชาการอุตสาหกรรม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ชนัญญู มณีจันทร์
Chananyoo Maneechan
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ศิวพร พรหมวงษ์
Siwaphon Phromwong
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ชลาธาร แสงเรืองฤทธิ์
Chalathan Saengruengrit
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
เนตรชนก มาสวัสดิ์
NATCHANOK MASAWAT
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
กิตติภรณ์ พ่วงสุข
Kittiporn Phuangsuk
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ปุณพจน์ พละเดช
Punnapoj Phaladech
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
บุณณ์เดชน์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์
Bundaj Jarungsuccess
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
โปรดปราน นนทสุวรรณ
PRODPRAN NONTASUWAN
นักวิชาการสรรพากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
วัฒนชัย อาพร
Wathtanachai Arporn
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
มณีรัตนะมาลา โมรินทร์
MANEERATTANAMALA MORIN
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
สุทธิพา อาศิรพจน์
Sutipa Arsirapoj
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
รัฐพงศ์ พลายเถื่อน
Rattapong Plaituan
นักเดินเรือ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ธนชาติ ภัทรทิพากร
Thanachart Pattarathipakorn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ชัยสิริ สุธาประดิษฐ์
Win Suthapradit
พนักงานคุมประพฤติ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
กฤษณ์ สุขประสิทธิ์
Krit Sukprasit
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
กัณฐิกา นันทปรีชา
Kanthika Nantapreecha
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
กิดานนท์ พรหมวงษ์
funfeuang phromwong
นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ฉัตรแก้ว เพ็ญศิริ
Chatkaew Phensiri
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
รวีรัตน์ สพโชค
Raweerat Sopchoke
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ดิษรินทร์ วงศ์เกษมจิตต์
Ditsarin Vongasemjit
นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
เสาวลักษณ์ สุขต่าย
saowaluck suktai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
อลิสา สะหะหิรัญ
Alisa Sahahirun
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ธีรธร ลิขิตพงศธร
Teeratorn Likhitphongsathorn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
กฤษณ์ เจนจิรวัฒนา
KIT JENJIRAWATTANA
นักสืบสวนสอบสวน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ณัฐวุฒิ จิวัธยากูล
Nutthawut Jiwatthayakul
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ศศิศิศ บุญสนธิ
Sasisis Boonsonti
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ศิริลักษณ์ ธรรมนุ
Siriluck Thammanu
นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ชมพูนุท คำสอน
chompunut kamsorn
นักตรวจสอบภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
Hongfah Veeranopparat
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
กฤติยา เพียพยัคฆ์
Krittiya Peerphayak
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
รดิศ ทองใบใหญ่
Radit Thongbiyai
นักตรวจสอบภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ชลันวิทย์ อุ่ยอุทัย
Chalanwit Ouiuthai
นักตรวจสอบภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ธนรัตน์ สังขชาติ
Thanarat Sungkachart
วิศวกรปิโตรเลียม ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
วภช หลายวัฒนไพศาล
Wapoch Laivatanapaisan
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
นิตินัย เนียมขันธ์
Nitinai Niumkhan
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
อริยา เทภาสิต
Ariya Tepasit
นักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
สุภาวดี ช่อบุญนาค
Supawadee Chorbunnak
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ภรวรรณ นิจจรัลกุล
Porawon Nitjarunkul
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ฟ้าฤดี ทรงลักษณ์
Fahrudee Songluck
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
สุธาสินี เพ็งนรพัฒน์
Suthasinee Pengnarapat
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ชุนิณธรณ์ ชามาทอง
Chunintorn Chamathong
นักธรณีวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
เขมณัฏฐ์ เป็นเอกวงศ์
Khemnat Penekwong
นักวิชาการอุตสาหกรรม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
เยาวพา นาเกลือ
Yoawapa Naklua
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ศุภศิริ จันทระ
Suphasiri Chantara
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
จิตฐมาศ คุปตจิตต์
Jittamas Kuptajit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
อนุวัฒน์ สุรินทร์ทิพย์
Anuwat Surinthip
นักธรณีวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
พิมปภา จานทอง
pimprapa jandthong
นักวิชาการสรรพสามิต ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ชลธิดา เชิญขุนทด
Chonthida Chernkhunthod
นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
พันธมิตร แซ่ค่ง
Pantamit Saekong
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
จุฑามาส ตั้งจิตบำรุง
Jutamas Tangjitbumrung
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
สกุลรัตน์ สมสันติสุข
Sakulrat Somsuntisuk
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
พรยุพา เตียงพัฒนะวงษ์
PORNYUPA TIANGPHATTANAWONG
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
เทพพิทักษ์ แก้วคำนวน
Theppithak Kaewkhamnuan
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ชีวานนท์ บุญจันทร์
Chevanon Boonjan
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
อลงกรณ์ ถิระสัตย์
Alongkorn Thirasat
นักสืบสวนสอบสวน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
สัณหณัฐ เศรษฐศักดาศิริ
Sanhanat Satetasakdasiri
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ธนภูมิ ไทยเจริญ
Thanapoom Thaicharoen
นักธรณีวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
พิมพ์พร อินเสน
Pimporn Insain
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
พิมพ์นภัส โตสติ
Pimnapat Tosati
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ชัยวัฒน์ หาญพิทักษ์พงศ์
Chaiwat Hanpitakpong
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ชิน ปุ้งเผ่าพันธ์
Chin Poongpawpun
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
วิสาขะ ชุนหกรณ์
VISAKHA CHUNHAKORN
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
กมลฉัตร ฉัตรไพฑูรย์
Kamonchat Chatpaitoon
นักผังเมือง ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ธิรดา มีทิพย์
Tirada Meethip
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
สงบ ภูแดนแก่ง
SANGOB POODANKANG
พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ชยางกูร จินดา
Chayangkul Chinda
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
อาภาวี ศุภพงศ์
Arpavee Supapong
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ปวิตรา มายิ่งเจริญ
Pavittra Mayingcharoen
นักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
อามีน สัสดีวงศ์
Ameen Sassadeevong
นักวิชาการอุตสาหกรรม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ธันวา พิทักษ์มงคลกุล
Thanva Pitakmongkolkul
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ชนนิกานต์ ชูขจร
Chonnikarn Chukhajorn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
จตุรพัฒน์ เชาวลิต
Chaturapat Chaowalit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
อุกฤษฎ์ สุวรรณประภา
Ukrit Suwanprapa
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
นพวา วงศ์กิจเจริญ
Noppawa Wongkitcharoen
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
กิจติศักดิ์ รำไพรุจิพงศ์
KITTISAK RUMPIRUJIPONG
วิศวกรเครื่องกล ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางราง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ตรัยพร สุนทรพฤกษ์
Traiphon Soonthornphruek
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
รณชัย อิทธิวรรณพงศ์
Ronnachai Ittiwannapong
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ธาตรี อินทรสูต
Thatree Intharasut
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
อภิญญา จรเสนาะ
Apinya ๋Jornsanoh
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 18
ธโนดม จริยะพันธุ์
Tanodom Jariyapan
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม