ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 22 จาก 22 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 2

 
HiPPS รุ่นที่ 2
ฉัตรชัย คุณโลหิต
Chatchai Kunlohit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
สุภาพร แสงดาว
Supaporn Sangdao
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
บุษยานาฏ นิลวงศ์
Busayanat Nilavongse
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
วราภรณ์ พันธุ์วิโรจน์
Varaporn Phanwiroj
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
สิริอร งามสมภาค
Siriorn Ngamsompark
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู
Veerapat Kiatfuengfoo
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
กนต์ธีร์ นุชสุวรรณ
Kontee Nuchsuwan
เศรษฐกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
สมประเสริฐ งามเจริญสุขสกุล
- -
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
ณัฐพงศ์ งามประดิษฐ์
- -
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
วิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
Wiparat Panpiemras
เศรษฐกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต
Panupak Pongatichat
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
สิริญญา ชูเวทย์ (ใจหาญ)
- -
วิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
ภมรพรรณ วงศ์เงิน
Pamornpan Wong-Ngoen
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
มัลลิกา เลิศฤทธิ์
Manliga Lertrit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
หน่วยราชการอิสระ
ราชบัณฑิตยสถาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
รัตนาวดี พุทธพงศ์
RATANAWADI PUTTAPONG
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
จอมขวัญ พลรักษ์
Jomkwan Polak
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
วิภารัชนิ์ ประเสริฐสุข
Vibharaj Prasertsook
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
วิธีร์ พานิชวงศ์
Withee Pharnichwong
เศรษฐกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
สิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์
SITTHICHAI TANTHASITH
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
สราวุธ แก้วตาทิพย์
- -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
อังคนา อัศวสกุลไกร
ANGKANA ASAWASAKULKRAI
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 2
ปริยนงคราญ จงธรรมคุณ
Pariyanongcran Chongthammakun
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี