ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 159 จาก 159 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 15

 
HiPPS รุ่นที่ 15
ฐิตาพรรณ ฉันทโชติ
THITAPAN CHANTACHOT
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พชร พชรวีภาส
Photchara Photcharawepas
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ระดับชำนาญการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
สมรัฐ นัยรัมย์
Somrut Nairam
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พชร พลายพิชิต
Phatchara Plypichit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
กมล หมื่นยุทธ
Kamol Muenyut
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
ราชบัณฑิตยสถาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
วิทวัส ไกรวิทย์
Witawat Kraiwit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
สุธิดา ผาพรม
Suthida Phaprom
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พงศธร ธรรมสถิร
Pongsathorn Thamsathira
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
นภาพร ตั้งถิ่นไท
Napaporn Tangtinthai
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พรรณิสา นิรัตติวงศกรณ์
Phannisa Nirattiwongsakorn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พิชญา ไผทสิทธิ์
Pichaya Phataisit
นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ปุณยวีร์ ตันประเสริฐ
Punyawee Tanprasert
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ธานี ณ กาฬสินธุ์
Thani Na Kalasindhu
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
จิตราภรณ์ ชิโนดม
Chittraporn Chinodom
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
รัฐสภา มีประไพ
Rattasapa Meeprapai
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ณัฐญา ศรีพานิช
Nattaya Sripanich
พนักงานคุมประพฤติ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ธีรวัต นนทสวัสดิ์ศรี
TEERAWAT NONTHASAWADSRI
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ฉัตรทิพย์ เรืองจันทร์
CHATTIP RUEANGCHAN
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
นันทนัจช์ ลิ้มกมลทิพย์
Nuntanujch Limgamoltipaya
นักวิเคราะห์ผังเมือง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
เวชยันต์ ทองทิพย์
Wetchayan Thongthip
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ศุภานัน เจริญขนัดภัค
Supanan Charoenkanatpak
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
บุญญวัฒน์ ขุนอินทร์
BOONYAWAT KHUNINTARA
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
จุฑาทิพย์ คงเพ็ชร์
Jutatip Kongpeth
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
กุลวลัย รังสิยาภรณ์รัตน์
Kulwalai Rungsiyapornratana
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ปรียวิศว์ พริ้งศุลกะ
Preeyavis Pringsulaka
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
วิทยา อินทร์สุวรรณ
Witthaya Ainsuwan
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ศิริลักษณ์ ด้วงทรง
Sirilack Duangsong
นักธรณีวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ทิพวรรณ ขันทอง
tipawan khuntong
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
วิทวัส วิริยะบัญชา
Wittawat Viriyabancha
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ธนากร วงศ์ผดุงธรรม
THANAKORN WONGPHADUNGTHAM
สถาปนิก ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ปาริชาติ เปิ้นวงษ์
PARICHAT POENWONG
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
อภีษฎา คุณาพรธรรม
APEESADA KUNAPORNTHAM
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
จุฑารัตน์ โชติเวทย์ศิลป์
Jutarut Chotiwatesilp
สถาปนิก ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
อมรภัทร ทัศนประสิทธิผล
Amornphat Tadsanaprasittipol
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
นรีนาถ กาญจนเจตนี
Nareenard Karnchanachettanee
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
สุทธิภูมิ สุคนธวารี
sutthipoom sukontavaree
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
วิทวัช กุยแก้ว
wittawat Kuikaew
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
กวิน เกิดไพโรจน์
Kavin Kerdpairoj
นักธรณีวิทยา ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ปุณณิญาณ์ งามปลั่ง
Punniya Ngamplang
นักวิชาการสรรพสามิต ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ศุภกร สุชจันทร์
Suphakorn Sukchan
นักวิชาการสหกรณ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
นวศักดิ์ ศรีสุข
Navasak Srisuk
นักอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
กิรณา เทวอักษร
Kirana Dheva-aksorn
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พงศ์กฤษณ์ เจติยวรรณ
pongkrit Jatiyawan
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ณรงค์รัฐ โรจน์วิสุทธินันท์
Narongrath Rojvisutthinun
นักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ธวัชชัย นาคราชนิยม
THAWATCHAI NAKKARATNIYOM
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
วุฒิเวชญ์ สุนทรประสาท
Wuthiwet Sunthornprasart
นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
สายชล คล้อยเอี่ยม
SAICHON KLOYIAM
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ชานนท์ ชำนาญกิจ
Chanon Chamnankit
นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
สุทธวีร์ ตั้งทรงสวัสดิ์
Suttavee Tungsongsawas
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ณัฏฐพงษ์ ประพัฒน์รังษี
Nutthapong Prapatrungsee
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
อัญชลี มะลิวัลย์
Anchalee Maliwan
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
กุลนิษฐ์ บัวหลวง
Kunlanist Bualuang
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ณัฐินี พรหมประสิทธิ์
Nattinee Promprasit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ศรัณย์ จันทร์ศิริวิไลกุล
SARUN CHANSIRIWILAIKUL
นักวิชาการสรรพสามิต ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
อภิชญา สังข์ทอง
อภิชญา สังข์ทอง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
วันเฉลิม คงเกต
Thom kongkate
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ศุภรัตน์ เลี้ยงบำรุง
SUPHARAT LIANGBUMRUNG
นักวิชาการสรรพากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
เกษมสิทธิ์ ยิ้มประสิทธิ์
kasemsit yimparsit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ศาตพร ศรีดาวทอง
Sataporn Sridowtong
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ธฤต รัตนสัค
TARIT RATANASAK
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ธิติพล ศรีไตรรัตน์
Thitipon Sritrairat
นักอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
สุวิชชา สังข์ทอง
Suwitcha Sangthong
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
นุชจรี เจริญบุญวานนท์
Nutjaree Charoenbunwanon
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พัชรินทร์ พิมพ์สิงห์
phatcharin pimsing
วิศวกรชลประทาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
หนูเล็ก สำราญจิต
NULEK SUMRANCHIT
นักอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ศศิวิมล เทศมาสา
Sasivimol Thesmasa
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
จิดาภา วงศ์สัมพันธ์
Chidapha Wongsamphan
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
กาญจนา พรมเทพ
Kanjana Promtep
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พัสกร ไชยสาร
Pasakorn Chaiyasan
นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
เปรมฤทัย เครือเรือน
Premruthai Khruaruan
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ดวิษา ไพบูลย์ศิริ
Dawisa Paiboonsiri
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
มาลัยพร ตาเสน
Malaiporn Tasen
นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ยุรนันท์ พินิจมนตรี
Yuranan Phinijmontree
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
จิตรานุช เกียรติอดิศร
Chittranut Kiatadisorn
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ณัฐพงศ์ บรรเทิง
Nattapong Banterng
นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
อภิญญารักษ์ แว่นแก้ว
Apinyaruk Wankeo
นักวิเคราะห์ผังเมือง ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
จารุภัทร ขวัญเยื้อง
Jarupat Khwanyueng
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
นันทกา แก้วประจุ
NANTHAKA KAEWPRACHU
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ริสา ศรีสังข์
RISA SRISUNG
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
โชติรส โพธิ์ทอง
Shotiros Protong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ศันศนีย์ ล่องดุริยางค์
SANSANEE LONGDURIYANG
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ฐิติพร กันวิหค
titiporn gunvihok
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ธัชพล วัฒนาไพศาล
Tuchchapon Vattanapaisan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
กานต์ ขำสังข์
Karn Khamsang
นักวิชาการสรรพสามิต ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ศศิภา วงศ์ศิริเมธีกุล
Sasipha Wongsirimayteekul
นักวิชาการคลัง ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
เกียรติศิริ คันธวิวรณ์
Kiatsiri Kandhavivorn
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
จุฑารัตน์ วินิจสกุลไทย
Jutarat Vinijsakulthai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ธิติพร ยงชัยหิรัญ
THITIPORN YONGCHAIHIRUN
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
วัชรินทร์ ทดลา
watcharin todla
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ภณิดา ปรัชญกุล
PHANIDA PRUCHAYAKUL
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์
supaluk srilawong
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พลกฤต ประสิทธิ์ศิลป์สิริ
Pholkrit Prasitsilpsiri
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ณัฐนรี เก้าเอี้ยน
Natnari Khaoaean
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
วรพล สิชฌนุกฤษฏ์
WORAPON SITCHANUKRIST
นักอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
วิภาวี วงศ์ชนะ
WIPAWEE WONGCHANA
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
อัจจิมา กวีญาณ
Ajjima Kaveeyarn
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ศรัณย์ลาภ โสภณิก
Sarunlarp Sopanik
นักสืบสวนสอบสวน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ภูมิพิพัทธ์ ศิริวัฒน์
Phumpipat Siriwat
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
วรวิมล จันทรทอง
worawimol chantarathong
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ดนาพร สารพฤกษ์
Danaporn Saraprug
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรม
Natpakhan Thiangtham
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ
Apinya Rungpitakmana
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
อิทธิศักดิ์ ยิ้มแย้ม
ITTHISAK YIMYAEM
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ธิมาพร สินธวาชีวะ
Timaporn Sindhwajeva
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
มหศักดิ์สกล สมโสภาพ
Mahasaksakon Somsopap
นักวิชาการป่าไม้ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
มโน จันทร์กระจ่าง
Mano Chankrachang
นักวิชาการพลังงาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ธนกาญจน์ ว่องลีลาเศรษฐ์
Tanakan Wongleelaseth
นักวิชาการแรงงาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พิชญ์นรี ฤทธิ์จังหรีด
Phitnari Ritchangrit
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
นรา สวนแก้ว
Nara Suankaew
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ภาสินี อภิศักดิ์มนตรี
Pasinee Apisakmontri
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พิสินี โชติชุติ
Pisinee Chotichuti
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ธีรพงศ์ สง่างาม
Thiraphong Sanga-ngam
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
อริสรา เริงสำราญ
Arisara Roengsumran
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ภัทร์ธนชาติ อาษากิจ
P้harttanachart Arsakit
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ปุณิกา พลอัมพร
Punika Polamporn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
กฤตลักษณ์ วิจิตรกูล
Krittaluck Vijitragool
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ธนพล ชัยรัชนีกร
Tanapol Chairachaneekorn
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล
Nuntaschaporn Lindratsirikul
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
กฤช เศรษฐรังสรรค์
Krit Setarungsan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
อรพรรณ ใจอุตม์
Orrapan Jaiut
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ผกาวรรณ สุทธิวงศ์
Phakawan Sutthiwong
นักกิจกรรมบำบัด ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
สุรินทรา หลานวงศ์
Surintra Lahnwong
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
มนตรี อินต๊ะเสน
MONTRI INTASEN
นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ธรรมิกา ธรรมวาทิน
Tanmika Tamwatin
นักวิชาการสรรพสามิต ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ฉัตริน สุวรรณหงส์
Chattarin Suwannahong
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
สุรสิทธิ์ พรหมจักร
Surasit Phromjak
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ญาณัฎฐา อักษรนำ
Yanattha Aksornnum
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ณิชกานต์ นามทองใบ
NIDCHAKARN NAMTHONGBAI
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
นางสาวกิติลักษณ์ ถนอมบุญชัย
Kitiluk Thanomboonchai
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ศฤงคาร วิเชียรรัตน์
Saringkan Wichianrat
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
เจนจิรา กุลพานิช
Jenjira Gulphanich
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
สุภนิดา จันทร์มูล
Suphanida Janmoon
นักสื่อสารมวลชน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พรนิชา หว่างอากาศ
Pornnicha Wang-arkad
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
สิริอร อ่อนทรัพย์
Sirion Onsup
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
รมยนนท์ หมู่พยัคฆ์
Romyanon Moophayak
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ปุณฑรี ชวนชื่น
Poontaree chuanchuen
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พิมพ์ศิริ ยานะโค
PIMSIRI YANACO
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ปุญชรัสมิ์ ศุภกำเนิด
Puncharat Supphakamnoed
นักวิชาการอุตสาหกรรม ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
วรนิจ ไกรพินิจ
Waranij Kraipinij
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ยอดบุตร ก้อนแก้ว
yodbuth konkaew
นักสืบสวนสอบสวน ระดับปฏิบัติการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ณัฐธิดา ศรีนาค
์Nattida Srinak
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
กิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
Kittiphat Amalashthira
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พรพรรณ อรชร
Pornpun Orachon
นักจิตวิทยาคลินิค ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ณัฐรุจ อนันตบวรวุฒิ
Nattaruj Anantaborvornwut
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร
Thitikan Jirakittisonthon
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
สุประเสริฐ ขาวละออ
Suprasert Khaolaorr
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ปิยนุช จับใจ
PIYANOOT CHABCHAI
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ธารินี คล้ำจุ้ย
THARINEE KLUMJUY
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ชนันภรณ์ ปุ้งเผ่าพันธ์
Chananporn Poongpawpun
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ทับทิม ลิ้มสุนทร
Tubtim Limsoontorn
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ณพวุฒิ ประวัติ
Noppavut Pravat
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
อภิญญา เจนธัญญารักษ์
Apinya Jantunyarux
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
กมลวรรณ กวีรัตนธนะ
Kamolwan Gaviratanathana
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
หฤษฎ์ ประเสริฐสิน
Harit Prasertsin
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
พงศ์เทพ วิสมล
Phongthep Wismon
เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
นันทนุช สุวรรนาวุธ
Nantanoot Suwannawut
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
สุกรี คลองวิธี
sukree khlongwitee
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
ณัฐพจน์ บุญคง
NATTAPOT BOONKONG
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 15
อภิชาติ วงษ์คำ
APICHART WONGKHAM
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม