ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 73 จาก 73 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 4

 
HiPPS รุ่นที่ 4
อัญชลี ทวีสาร
Anchalee Tweesan
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
มั่นกมล สังขะวัฒนะ
Mankamol Sankhavadhana
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
จิรวดี บรรพบุตร
Jiravadee Bunpabut
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
เอก ขุทรานนท์
Eak Khuttharanon
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร
Wanniporn Lohnimitr
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการบินพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ทัยศักดิ์ ธรรมกุล
Thaisak Thammakul
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ธัญลักษณ์ มณีวัฒนา
Thanyalak Maneewatthana
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
นงนุช จิรเสาวภาคย์
Nongnuch Jirasaowapak
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
อรญาณี สุนทรัช
ORAYANEE SUNTARAT
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ปริญญา เชื้อชูชาติ
Parinya Chuachoochat
นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
นภัทร์ ฐิตานุกูล
Naphat Titanukul
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ปวีณ กุมาร
Paveen Kumar
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
สุธาทิพย์ วิวัฒนางกูร
- -
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
วิรัช วัฒนเมฆินทร์กุล
Virat Wattanamekhinkul
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ณัฐยา น้อยเหลือ
Nattaya Noilua
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
เอื้ออารีย์ อัจฉริยบุญ
Ua-Aree Atchariyaboon
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ชยกร คชเสนีย์
Chayakorn Gajaseni
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
คเณศ ศิรินภากุล
Khanes Sirinaphakul
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
นันท์ บุญยฉัตร
Nan Boonyachut
วิศวกรโลหการ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
มณฑล วสุวานิช
Monthol Wasuwanich
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ปิยะวรรณ ประมวลทรัพย์
Piyawan Pramolsub
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการบินพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
จารุภรณ์ โต๊ะแสง
JARUPORN TOSANG
นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
วัชรินทร์ บุญฤทธิ์
Watcharin Boonyarit
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
พรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์
PORNPET SAKSIRICHAISILP
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ปาษาณ กุลวานิช
Pasan Kulvanit
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
มติมา อริยะชัยพาณิชย์
Matima Ariyachaipanich
นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการบินพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ปวีณา เครือนิล
PAWEENA KREUNIN
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์
Dutsadee Chungsirakulvit
นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
เพ็ญพิชชา เลี้ยงบุญเลิศชัย
Penpitcha Leangboonlertchai
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ลักขณา รักษ์พันธ์
Lakana Rakpan
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
สรียา เวชวิฐาน
Sareeya Wechwithan
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
กฤตยา ศักดิ์อมรสงวน
Kridtaya Sakamornsnguan
วิศวกรเหมืองแร่ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ปิยพันธ์ ศรีพันธุ์เนตร
Piyapun Sripunnate
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
นัตติมา อึงรัตนากร
nattima eungruttanagorn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
สุมิทธิ์ เกศวพิทักษ์
Sumit Kesawapitak
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
วิทยา ประชาเฉลิม
Wittaya Prachachalerm
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
วีรพล ผลหอม
Weerapon Phonhom
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
เวชยันต์ เอี่ยมสุธน
Weshayun Iamsuton
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
การวิก เหมะรัต
Karawik Hemarat
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์
Naphaphorn Likhitruangsilp
ภัณฑารักษ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ทิพวัลย์ เวชชการัณย์
Tipawan Wetchagarun
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
สุเนตรา เล็กอุทัย
Sunetra Lekuthai
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
พิพัฒน์ จิรพงศ์พิพัฒน์
Pipat Jirapongpipat
วิศวกรปิโตรเลียม ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ใกล้รุ่ง อื้อสกุล
Klairung Uesakul
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ดารณี น่วมนา
Daranee Nuanna
นิติกร ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ธาริณี พังจุนันท์
Tarinee Pangjunan
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
สุภาภรณ์ ชัยศักดิ์ศรี
Supaporn Chaisaksri
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
สุชน คชาทอง
Suchon Khachathong
นักสำรวจดิน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ปราโมทย์ โสภา
Pramote Sopa
นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ศันสนีย์ ชีระพันธ์
Sunsanee Cheeraphan
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
อภิสิทธิ์ พึ่งสวัสดิ์
Apisith Pungswat
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
สายใจ มณีรัตน์
Saijai Maneerat
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
อรอุมา วรแสน
ORN-UMA WORASAN
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์
Kannika Tinnawutipong
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
เกศศินี อุนะพำนัก
Kessinee Unapumnuk
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ยุทธชัย อินปา
Yuttachai Inpa
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
อัศวิน เนตรถนอมศักดิ์
Adsawin Netthanomsak
นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
กาญจนา ศรีสวัสดิ์
Kanchana Srisawat
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
วิวัฒน์ มณีอินทร์
Wiwat Maneein
วิศวกรชลประทาน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
วรางคณา ชาครพิพัฒน์
Warangkhana Chakaraphiphut
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
จารุณี อินทรสุข
Jarunee Intrasook
นักวิชาการอาหารและยา ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
นครินทร์ พร้อมพัฒน์
Nakarin Prompat
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
อภิญญา จีราพันธ์
Apinya Jeeraphun
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
พัชสัณฑ์ สมตน
Patchsan Somton
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
แทนไทร์ พลหาญ
Tanthai Polharn
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
อภิรดี แสงงาม
Apiradee Srisawang
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ชยันต์ ชัยพฤกษยะนนท์
Chayan Chaiyapruksayanonde
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
วนิศรา ม่วงศรี
Wanisara Muangsri
นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
พีรพัฒน์ ตัณฑวณิช
Peerapat Tandavanitj
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ปัณฑารีย์ โชรัมย์
Phundharee Chorum
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
โกสินทร์ นิยะกิจ
Kosin Niyakit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
พรชัย กันสิทธิ์
Pornchai Kansith
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 4
ธาราดล จันฤาแสน
Tharadol Junruesand
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน