ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 93 จาก 93 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 5

 
HiPPS รุ่นที่ 5
สาโรช ศรีใส
- -
วิศวกรปิโตรเลียม ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
โชติมา ครบตระกูลชัย
Chotima Krobtrakulchai
นายแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
นลินี สมเกียรติกุล
Nalinee Somkeattikul
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
สายจิต ดาวสุโข
Saijit Daosukho
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ศิรธิษณ์ วรวัฒน์ศุภรัฐ
Siratis Warawatsupparat
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ทรงวุฒิ อาทิตย์ทอง
Songwut Artittong
วิศวกรเหมืองแร่ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
กรกมล นิคมชัยประเสริฐ
Kornkamon Nikhomchaiprasert
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ณิรัชญา สกุลหาญ
NIRATCHAYA SAKUNHARN
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
จรูญ ปงหาญ
Charoon Ponghan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
วิสูตร ปรีชาธรรมรัช
Wisoot Prechathamarach
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
กรรณิการ์ สุญาณเศรษฐกร
Kannika Suyarnsettakorn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
อรภา ไชยารัตน์
Aurapa Jaijarat
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
พรรณทิภา สุดายุวร
Phanthipha Sudayuworn
นักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
จักรพันธ์ จันทร์สว่าง
jakaphan chansawang
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
จริยาภรณ์ พึ่งกล่อม
Jariyaporn Punkkom
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร
Gatesirin Suwansoonthorn
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ไตร เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
Trai Aueapisithwong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ประสาร คิดดี
Prasarn Kiddee
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ณัฐวุฒิ อินทร
Nattawut Intorn
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ปคุณ ตันมณีวัฒนา
Pakun Tunmaneewattana
นักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
วิภพ ทีมสุวรรณ
Vipob Teamsuwan
วิศวกรชลประทาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
อักสรณ์ ทองศรี
Aksorn Tongsri
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
พิรัฐ ปัญญายงค์
Pirat Panyayong
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
สิริกมล อุดมผล
Sirikamon Udompol
เศรษฐกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
กษิดิ์เมธี เลาหวิเชียรดิศ
Khasimaethee Laoharvichiendit
นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ
Bhanitiz Aursudkij
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ปรนิก จิตต์อารีกุล
Poranic Jitareekul
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ภัทรเทพ ศิลปาจารย์
Pattarathep Sillaparcharn
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ดวงพร อังสุมาลี
Duangporn Angsumalee
นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
อุกฤษฎ์ พงษ์ประไพ
Ukrit Phongprapai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ภัทยารัตน์ ศรีสังวาลย์
Pattayarat Srisangwarn
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ชนก ท่วมจร
Chanok Thuamjorn
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
นรพัชร์ อัศววัลลภ
Norabajra Asava-Vallobh
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
วรนล จันทร์ศิริ
Woranon Chansiri
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ทวีศักดิ์ ไพรสุวรรณ
Taweesak Praisuwan
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ศศิธร เจาะจง
Sasitorn Jorjong
นักวิชาการสัตวบาล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ศรีอาภา เรืองรุจิระ
Sriarpa Ruangruchira
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
เมธินี นิชรัตน์
Metinee Nicharat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
จุฑามาศ โพธิศรี
Jutamas POTHISRI
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
พลภัทร์ แก้วสัมฤทธิ์
Ponlapat Kaewsumrit
นักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
บุญศิริ อังคุรัตน์
Boonsiri Angkurat
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
สุภาภรณ์ นามปรีดา
- -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
เอกพงษ์ ศิริพันธ์
Ekkaphong Siriphan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
พีรายา ศิริพุฒ
Peeraya siriput
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ปาริชาติ อมรฉัตร
Parichart Amornchat
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
กุลกานต์ ตันติเตมิท
Kulakarn Tantitemit
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
สุพรรษา เบญจเทพานันท์
Supansa Benjathapanun
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ
Thanaporn Tengratanaprasert
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
สุรวัฒนา ตริตรอง
- -
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
รัศพรรณ พฤกษะริตานนท์
Ratsapan Phuksaritanon
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ธันยมัย หิรัญยไพศาลสกุล
THANYAMAI HIRUNYAPHAISANSAKUL
นักตรวจสอบภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ศศิศ บุญดาว
Sasit Boondaw
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
น้ำหยาด นันตา
- -
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
เอกสิทธ์ บัวบาน
Ekkasit Baobaan
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
พุฒิพัฒก์ ศรีไตรรัตน์
Budhibadhaka Sritrairatana
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
กฤติกา ถาวรแก้ว
Krittiga Tawornkaew
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ไปรยา จูวัฒนสำราญ
Pairaya Juwattanasamran
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเที่ยว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
Nattapong Puttanapong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
สมเกียรติ บุญชู
Somkiat Somkiat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ตฤณ อินทรประสงค์
Trin Intaraprasong
นักธรณีวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
คณาน์ กิตยาธิคุณ
Khana Kityadhiguna
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
เฉลิมพงศ์ ตั้งบริบูรณ์รัตน์
chalermphong tungboriboonrat
นักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ชาลี ประจักษ์วงศ์
Chalee Prachakwong
วิศวกรเหมืองแร่ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ปิยธิดา สวนสุข
Piyathida Suansook
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
จันทนี มุ่งเขตกลาง
Chantanee Mungkhetklang
นักจิตวิทยาคลินิค ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
สิริพร รัตนกำเนิด
Siriporn Rattanakamnerd
นักพัฒนาสังคม ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ชัยรัตน์ ศุภชวโรจน์
Chairat Supachawarote
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ดวงกมล หนูแก้ว
Duangkamon Nukaew
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ณัติฐพงศ์ เด่นจักรวาฬ
Nattapong Denjakawal
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
จิรโรจน์ ศุกลรัตน์
Jiraroth Sukolrat
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ปิยะเชษฐ์ สตันยสุวรรณ
Pollt.Piyachet Stanyasuwan
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ
Sansanee Rugthaicharoencheep
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
กฤษณา แก้วด้วง
Kritsana Kaewduang
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
สรียา กาฬสินธุ์
Sareeya Galasintu
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
พรรวี นาคพิพัฒน์
Pornrawee Nakpipat
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
สินีนาฏ วรรณศรี
Sineenart Wannasri
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
สุปนันท์ สังข์สุวรรณ
Supanan Sangsuwan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
วินัย ปรากฎมาก
Winai Prakotmark
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ตองทิพย์ ปิณจีเสคิกุล
Tongtip Pingeesakikul
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
สุวภัทร กิจประสาน
Suvapat Kitprasarn
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
สุกฤตา โสดานิล
Sukritta Sodanin
นักวิชาการสถิติ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
กุลธิดา ตันเจริญ
Kulthida Tancharoen
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
พิกุล ลิขิตวรกุล
Pikul Likitvarakul
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ฑชพล พิศลยบุตร
Tachaphon Bisonyabut
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
อัญญรัตน์ อภิบาลศรี
AUNYARUT APIBALSRI
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
สุนทรีย์ ชัยพิชิต
Soontaree Chaipichit
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
อรพรรณ อาจคำภา
Orapun Arjkumpa
นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ณัฐวัฒก์ ฤทธิ์เรืองนาม
Nuttawat Rithruangnam
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
นนทชัย อึ้งชัยพาณิชย์
Nondhachai Ungchaipanit
วิศวกรเหมืองแร่ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ภัทิรา ธาราวัชรศาสตร์
Phattira Tharawatcharasart
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
สันติพงษ์ วงค์ทะเนตร
santipong wongthanate
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
อภิชาติ แสงสิน
Apichat Saengsin
นายแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 5
ภิญญารัตน์ แกล้วทนงค์
Pinyarat Klaewtanong
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน