ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 99 จาก 99 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 13

 
HiPPS รุ่นที่ 13
วรกัญญ์ ศรีสุทธิ์
Warakan Srisutthi
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ภัทร วาศนา
Pat Vasana
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
รัษฎาภรณ์ อินิจา
Rudchadaporn Enija
นักจิตวิทยาคลินิค ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
เกษวราภรณ์ วงษ์พิมพ์
Ketwaraporn Wongpim
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
นิชนันท์ ทัดแก้ว
Nichanan Tadkaew
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ชนันท์กานต์ บุญยศสวัสดิ์
Chanankarn Boonyotsawad
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
แคทลียา ธนพงศ์พิพัฒน์
Kattaliya Tanapongpipat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ธัญสุดา หน่อแก้ว
THANSUDA NORKAEW
นักวิชาการยุติธรรม ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ทิพจุฑา รวบยอด
Thipchutha Ruabyod
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
วิศรุต เมธาสิทธิ์
Wisaruth Maethasith
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ปฏิญญา พรโสภิณ
PATINYA PORNSOPIN
นักอุตุนิยมวิทยา ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ณัฐวรรณ ติรกิจพานิชกร
Natawan Tirakijpanichakorn
นักสื่อสารมวลชน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ชรินทร์ เกตุนาค
Charin Ketnak
วิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
กฤตพัทธ์ ฝึกฝน
Krittapat Fukfon
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
รัชดา โตอนันต์
Rachada To-a-nan
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
นิราวรรณ ปวีณะโยธิน
Niravun Pavenayotin
วิศวกรนิวเคลียร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
จิรัฐสรรพ์ ประมวลศิลป์
Jirutsun Pramualsilp
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ภูมินันท์ ทัดเทียม
BHUMINAN TADTHEAM
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
กิตจากรณ์ ปิ่นละมัย
Kitchakorn Pinlamai
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
วรมน อัครสุต
Voramon Agrasuta
ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์
PRAPATSORN THIPSONGKRAW
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ราเมศ สุขาภิบาล
MR. RAMET SUKHAPHIBAN
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
รัตนศิริ พิมลไทย
Rattanasiri Pimolthai
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ณภัทรพงศ์ วชิรวงศ์บุรี
Napattarapong Vajiravongburi
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ระชา ภุชชงค์
Racha Putchong
นักอักษรศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
เกวลิน วังศิริไพศาล
Kavalin Wangsiripaisal
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ศุภชาติ ฉลาด
SUPACHART CHALARD
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
วรางคณา ประภาติกุล
WARANGKANA PRAPATIKUL
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
อภิญญา เจริญฉ่ำ
APINYA CHAREANCHUM
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ศวิตา อักษรานุเคราะห์
Sawita Aksharanugraha
นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ฉัตรภรณ์ ใจมา
Chattraporn Jaima
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
กิตติพงษ์ ไชยบุญชู
Kittipong Chaiboonchoe
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
เฉลิมวิทย์ เดือนกลาง
Chalermwit Duanklang
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
สุธิรา แสงวรรณ
Suthira Sangwan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ทศพร ศรีวรกุล
ํTodsaporn Srivorakul
นักวิชาการทรัพยากรธรณี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
พนิดา ร้อยดวง
Phanida Roidoung
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ธีรภัตร์ เพียรภัทรสกุล
Teerapatr Pienpattarasakul
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ทิพย์ลดา ทองตะเภา
Tiplada Tongtapao
นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
กณพ จาริตรบุตร
KANOP CHARITBUTRA
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ชาติชาย เทียมสนิท
Chartchai Tiamsanit
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
อัครวิชญ์ เล็กเจริญ
Akkarawit Lekjarern
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
มารุต ศูนย์ตรง
Marut Soontrong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ปัณณวิช ตามไท
Pannavij Tamtai
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ชัชพงศ์ รัตนาภิรมย์
Chatpong Ratnabhiramya
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
สุขสันต์ เอี่ยมโสภณ
Suksan Iemsophon
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
เกียรติศักดิ์ ประเสริฐสุข
KIATTISAK PRASERTSUK
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
เสาวภา บุญเอี่ยม
Saowapha Boonaiem
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ปฐมดวง เชวงเดช
Pathomduang Chawengdech
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
วันเสน่ห์ โตอนันต์
WANSANE TOANAN
นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ภัทรา ศรีพุทธางกูร
Pattra Sriputtangkul
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
วศิมน โตสุรัตน์
Wasimon Tosuratana
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
พรรณรักษ์ เครือเพลา
Phannarak Khruaplao
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ธีระพจน์ คำรณฤทธิศร
Terapot Comronrittisorn
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
นภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ
Napasin Piyasinchart
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์
Phontip Tanompongphandh
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
กนก หมอกมืด
kanok mokmued
นักวิชาการอุตสาหกรรม ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
นรุตม์ ทั้งสุข
Narut Tangsuk
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ชลลดา จารุศิริชัยกุล
CHOLLADA JARUSIRICHAIKUL
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
พรทิภา พินทอง
PORNTIPA PINTHONG
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
จุฑาทิพย์ ศิริพงษ์
Chuthathip Siripong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
อังศุพร สุยังกุล
ANGSUPORN SUYANGKUL
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
รัชชานนท์ แก้วมณี
Ratchanon Keawmanee
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ภรรคพร เล็กขาว
PAKAPORN LEKKAO
พนักงานคุมประพฤติ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
อภิญญา ปิ่นแก้ว
Apinya Pinkaew
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
สิทธิพล พาเจริญ
Sittipol Pacharoen
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ภิญญาพัชญ์ จุลสุข
PINYAPATCH CHULLASUK
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ภัทรพล อุดมลาภ
Pattarapol Udomlarp
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
วัชรพล ว่องนิยมเกษตร
Watcharapol Wongniyomkasat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ธีรนิติ เล็กเจริญ
Teeraniti Legcharoen
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
เกษดา สุทธิอัมพร
Ketsada Sutthiumporn
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
แทนวรรณ โตโพธิ์กลาง
Tanwan Topoklang
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ณัฏฐ์วารี น้อยบุญญะ
NUTWAREE NOYBOONYA
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
เผ่าพัชร รพีธรรมานนท์
PAOPAT RAPEETHAMMANON
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
อัญชลี แท่นนิล
Aunchalee Tannil
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
สมบูรณ์ มณีรัตนาศักดิ์
Somboon Maneeratanasak
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ธันว์ พีรวุฒิ
THAND PEERAVUDHI
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
นิสภา คะสีทอง
nisapha khasrithong
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
อรกันยา เตชะไพบูลย์
AURAKANYA TEJAPAIBUL
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ถิติวรรณ์ สุตะนนท์
Thitiwan Sutanon
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ศศิวรา เลาหสุรโยธิน
Sasivara Laohasurayodhin
นักวิชาการขนส่ง ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
สยมภู ภูอุดม
Sayompoo Pooudom
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ศิวพร สกุลภักดี
Siwaporn sakunpakdee
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ภัทรพร เปี่ยมสมบูรณ์
Pattaraporn Peamsomboon
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
สถาพร ลำไพบูลย์สุข
Sataporn Lumpaiboonsuk
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
เอกวิชิต เวชพาณิชย์
Ekvichit Vechpanich
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ปัทมา ธนะกมลประดิษฐ์
Puttama Thanakamonpradit
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ชยสิทธิ์ จิตรามวงศ์
Chayasit Chitramvong
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
สิขเรศ อร่ามรัตน์
Sikharet Aramrat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
วรัญญา โชติพงศ์
waranya chotipong
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
สุธาสินี ฟูแสง
Sutarsinee Fusang
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ปัญจพล สัตยานุรักษ์
PANJAPON SATTAYANURAK
นักวิชาการสรรพสามิต ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
รษิกา คุณาพรสุจริต
RASIKA KUNAPORNSUJARIT
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ปลิดา ร่วมคำ
Palida Ruamkham
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ปภาวิน หะวานนท์
PAPHAWIN HAVANOND
นักวิชาการเผยแพร่ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ศุภวรรณ เทอดเกียรติ์บูรณะ
Supawan Terdkiatburana
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
พรชัย สินเจริญโภไคย
Pornchai Sincharoenpokai
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ไกรวิน วิไลวรรณ
GRIWIN VILAIVAN
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
ดาราพร ไชยรัตน์
Daraporn Chairat
นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 13
วจีวโรบล แสงสว่าง
WACHEEWAROBON SANGSAWANG
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม