ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 67 จาก 67 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 7

 
HiPPS รุ่นที่ 7
อัครินทร์ คูหาภินันทน์
Akharint Khuhapinant
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
เยาวภา มณีฉาย
Yaowapa Maneechai
นักวิชาการสถิติ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
วิชุดา อัครเมธาทิพย์
Wichuda Akaramethathip
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์
Mahatana Ampornpisit
เศรษฐกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
อาทิตย์ ศรัทธาวรสิทธิ์
Arthit Satthavorasit
นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์
Poonpa Leesombatpiboon
นักวิชาการพลังงาน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
สิริยา สกุลครู
Siriya Sakulkroo
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
นริศรา ชาติวาณิช
Narissara Chartwanich
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ชลธิศ สุทธิกลม
CHOLATHIT SUTHIKLOM
นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการบินพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
พชา วิทูรภาพ
Pacha Vitooraparb
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
กรุณา ศรีคลัง
Karuna Sriklung
นักวิชาการสถิติ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
จินตนา ศุภศรีวสุเศรษฐ์
Jintana Suppasrivasuseth
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ธนศักดิ์ เลิศพิชิตกุล
Thanasak Lertpichitkul
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ปริยาภัสสร์ อริยพงษ์โกศล
Pariyabhat Ariyapongkoson
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
อมรศักดิ์ มาลา
Amornsak Mala
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
อิงอร ประสารชัยมนตรี
Ing-Orn Prasanchaimontri
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ณญาดา หาญโรจนกุล (ทองนวล)
Nayada Hanrojanakul
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
กีรตา แจ้งกรณ์
Keerata Jaengkorn
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ภัทรผกา ใจปินตา
Pattaraphagar Jaipintar
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ปัณณ์ อนันอภิบุตร
Pan Ananapibut
เศรษฐกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ขจรศักดิ์ เจิมประไพ
Khajonsak Jermprapai
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ภวัญญา มีมั่งคั่ง
PAWANYA MEEMUNGKUNG
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
วชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร
Wachiraporn Kumnerdpet
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ณิติญาภรณ์ อิ่มใจ
บาส Imjai
นักวิชาการคลัง ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ภัทรพล ตุลารักษ์
Patarapol Tularak
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
แพรววลี วินิจสินธุ์
Praewwalee Winitsin
นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ศวรินทร์ อุปลกะลิน
sawarin upalakalin
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
อรศิริ รังรักษ์ศิริวร
Ornsiri Rungruxsirivorn
เศรษฐกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
อิศรพงษ์ เทศะภู
Issarapong Thesaphu
นักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
วัสริอาภรณ์ สุดใจ
Watsariaporn Sudjai
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
สุพนิดา อารยเมธี
Supanida Arayametee
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ชยุติ บุญสิงห์
Chayut Chayut
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
วรายุ ประทีปะเสน
Warayu Pradipasen
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
พีร์ดา จิตนุยานนท์
Peeda Chitnuyanont
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
สารตรัย วัชราภรณ์
Saratrai Watcharaporn
นักวิชาการสถิติ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
สลักจิต ธีระนุกูล
Salakchit Theeranukul
นายแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
วัชรี รุ่งอภิรมย์นันท์
Watcharee Rungapiromnan
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
วาสิฏฐ อินทรีย์
Wasith Incee
นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
กฤษณ์ อัครพงศ์พิสัย
Krit Akrapongpisai
นักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์
Siwat Luangsomboon
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
เพชรรัตน์ วิริยะขัตติยาภรณ์
Petcharat Viriyakattiyaporn
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
อมรรัตน์ เล็กวิชัย
Amornrat Lekwichai
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ธนาทิพย์ จันทร์ปรุง
Thanatip Chanprung
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
สรญา ศุระศรางค์
Soraya Surasarang
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
เคียงขวัญ อักษรวงศ์
Kiengkwan Ugsornwong
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
จุลกัลป์ ปัญญาดิลก
jullakan panyadilok
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
เอกชัย เขื่อนมณี
Aekachai Khuenmanee
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
นิพันธ์ ใหญ่อรุณ
Niphan Yaiaroon
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
จันทร์สุดา ชุมสาชัย
Jansuda Chumsachai
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
พงศกร ฐิตโชติ
Pongsakorn Thitachote
นายแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
สุพัฒน์ เมธีวรพจน์
Supat Metheeworapote
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ปีใหม่ สุขยิรัญ
Peemai Sukyirun
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล
Piyanit Onoparatvibool
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
กิตติพันธุ์ บางยี่ขัน
Kittiphan Bangyikhan
วิศวกรโลหการ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
วรพรต สัมฤทธิ์เดชขจร
วรพรต สัมฤทธิ์เดชขจร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
พิมพ์ศิริ เรืองมาลัย
Pimsiri Ruangmalai
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ภัชราพร ผาสุกวนิช
Patcharaporn Phasukavanich
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
นวพล ภิญโญอนันตพงษ์
Nawapol Pinyoanantapong
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ธนะโชค รุ่งธิปานนท์
Thanachoke Rungthipanon
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
นริสรา เมืองสว่าง
Narissara Narissara
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
สิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
Sitthirat Darongkamas
เศรษฐกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
เสาวลักษณ์ พฤกษางกูร
SAOWALUK PRUKSANGKUL
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
พัชราภรณ์ อุทัยพิบูลย์
Patcharaporn Uthaipibull
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ธิดารัตน์ ไสว
Thidarat Sawai
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
วรวรรณ นาคบรรพต
Worawan Nakbanpot
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
ฐิติพันธุ์ ไพโรจน์ธีระรัชต์
Thitiphan Pairojteerarach
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 7
กษิรัช สุวรรณเพ็ญ
Kasirat Suwanpen
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ