ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 94 จาก 94 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 3

 
HiPPS รุ่นที่ 3
ดุลาลัย เสฐจินตนิน
Doolalai Sethajintanin
เภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
น้ำทิพย์ พนมไทย
Namthip Phanomthai
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
บัณฑิต วิวัฒนาคม
- -
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
นฤมล อุทัยพิบูลย์
Narumol Uthaipibull
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
สุรีย์พร มธุรพจนากุล
Sureeporn Madhurapojanakul
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ณัฏฐ์กรณ์ หน่อนิล
- -
เจ้าพนักงานปกครอง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
พิมพ์นภัส โฉมสันเทียะ
Pimnapat Chomsantae
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
นิติรัฐ ดำสมาน
nitirath damsamarn
นิติกร ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
สุดาวีณ์ พัฒนพิสุทธิชัย
Sudawee Pattanapisudtichai
นักวิชาการเผยแพร่ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
สง่า พิมสุตตะ
Sa-Nga Pimsutta
นักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ปัญจศักดิ์ เทพอวยพร
Panjasak Thepuayporn
วิศวกรไฟฟ้า ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ฉลาด พันธุ์ไพร
CHALAD PUNTPRAI
วิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
พลอยงาม รัศมีเฟื่อง
หมิง Rasmeefueng
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
จันทร์ทิมา อุ่ยยะเสถียร
Chantima Uiyyasathian
นักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
รฐา โชติธีรชัย
- -
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
โสนน้อย บุราเจริญ
Sanonoi Buracharoen
นักวิชาการสถิติ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
จันทนี ศุภศรีวสุเศรษฐ์
Chantanee Suppasrivasuseth
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
สุพัณณดา เลาหชัย (ลิมปานนท์)
Suphannada Lowhachai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
วิยดา ทรงกิตติภักดี
Wiyada Songkittipakdee
นักผังเมือง ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
เสาวลักษณ์ อินทร์บำรุง
Saowaluck Inbumrung
นักวิชาการสถิติ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
นิติเวท มีสงฆ์
Nitiwate Meesonk
นักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
สวรินทร์ สินะวิวัฒน์
Savarin Sinaviwat
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
วาทิณี เชวงรัตนโชติ
- -
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ภิวงทอง สุวรรณรัตน์
Phiwongtong Suwanrat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
รัชดาภรณ์ พัฒนา
Ratchadaporn Pattana
ผู้อำนวยการ อำนวยการ ระดับสูง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
อังศุมาลิน พันโท
ANGSUMALIN PUNTHO
นักธรณีวิทยา ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
วรุต วิกรมโรจนานันท์
Waroot Wigromrodjananan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
กชนัฑ ภัทรชาญฤทธิ์
- -
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ปาหนัน บัวสาม
PANAN BUASAM
นักพัฒนาสังคม ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ศิริญญา ขำสืบสุข
Sirinya Khumsuebsuk
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
กนกกาญจน์ สุธีธร
Kanokkarn Suteethorn
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ณฐพงศ์ วรรณรัตน์
- -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
จักรกฤช ตั้งใจตรง
Chuckrit Tangchaitrong
วิศวกรเครื่องกล ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
กนิษฐ์ ตะปะสา
- -
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ปวริศา สิทธิเวช
pavarisa siddhivej
นักพัฒนาสังคม ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
มนฤดี ทัดเทียมรมย์
Monrudee Tadthiemrom
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
สิทธิพัฒน์ เหรียญรุ่งเรือง
Sittiphat Rhienrungruang
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ธนวัฒน์ โลหะเวช
Thanawat Lohavej
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
อังคณา เฉลิมพงศ์
Angkana Chalermpong
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
สรรค์ศุภา คล้ายสุบรรณ
Sunsupa Klaisuban
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ชมชนก มานุวงศ์
Chomchanok Manuwong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์
Titipat Thaijongrak
วิศวกรเครื่องกล ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
กรวิกา จารุพันธ์
Kornvika Charupant
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ปุณณลักขิ์ สุรัสวดี
Punnaluk Suraswadi
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ศิรพัทธ์ วัชราภัย
Sirapat Vajraphai
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
วิมลรัตน์ รุกขวรกุล
Wimonrat Rukkhaworakul
นักสืบสวนสอบสวน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ชนชนก จันทร์เพ็ง
Chonchanok Chanpeng
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
เอกพล อัครภาณิชย์กร
Ekapon Akarapanitkorn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
สุวรีย์ ไชยวงศ์
Suwaree Chai - Wong
นักพัฒนาสังคม ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
จีรดา ธรรมาภิมุข
Jeerada Thammaphimuk
นักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ประทีป มุ่งอุ่น
- -
วิศวกรชลประทาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ภัทรวรรธน์ สุขยิรัญ
Pattarawat Sukyirun
นักจิตวิทยาคลินิค ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ทวีวัฒน์ บุรมย์ชัย
Taweewat Buromchai
วิศวกรชลประทาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
สรชา หิรัญวัฒน์
Soracha Hiranwat
นักวิชาการขนส่ง ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
สิทธิโชค รัตนสำรวจ
Sithichok Ratanasumruaj
วิศวกรรังวัด ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ทิฆัมพร ลิ้มจำรูญ
- -
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
รัฏฏิการ์ มนัสวีวงษ์
Ratigar Manasveewong
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
คามภีร์ เสถบุตร
Kampree Sethaputra
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
สาวิตรี เพ็งผาสุข
- -
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
อวิรุตต์ ตรุณทิพากร
- -
ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
อภิรดี หันพงศ์กิตติกูล
Apiradee Hanpongkittikul
นักวิชาการประมง ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
สุชนา โรจน์เลิศจรรยา
- -
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
สุขุมาลย์ ชลการ
Sukhumal Chollagran
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
บูรณี ศุภศิลป์
Buranee Supasilapa
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ประภัสสร เพ็งน้อย
Prapussorn Phengnoi
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
สุเมธ เที่ยงธรรม
Sumate Thiangthum
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
วงเดือน สุวรรณศิริ
Wongduan Suwansiri
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
นฤมล เวียงวัง
Narumon Wiangwang
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
พงศกร ตั้งเสริมวงศ์
Pongsakorn Tangsermwongse
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
อนุตตรา นวมถนอม
anuttra nuamthanom
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ตรัยลดา ดรงคมาศ
Trilada Darongkamas
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ภาวดี น้อยอาษา
Pawadee Noiarsa
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ปัญญพัฒน์ อนุวัตคุณธรรม
- -
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ปรศักดิ์ งามสมภาค
- -
วิศวกรปิโตรเลียม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
รัศมีพร จิระเดชประไพ
Ratsamiporn Jiradetprapai
นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
กตุมา มีแก้ว
ขวัญ Meekaew
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
อัญชลี โค้วนฤมิตร
Aunchalee Kownaruemit
นักวิชาการประมง ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
พิชาวุธ เพ็งทอง
Pichawut Phengthong
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
นันทนา วงศ์วัฒนาเสถียร
- -
นักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
พิทย อุทัยสาง
- -
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
เลิศพันธ์ สุขยิรัญ
LERDPHAN SUKYIRUN
ผู้อำนวยการ อำนวยการ ระดับสูง
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ปัทมา ปันทวังกูร
- -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
จารุวรรณ ฤทธิบันลือ
- -
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
นิตยา เมธาวณิชพงศ์
- -
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
พลช หุตะเจริญ
- -
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์
- -
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ภาณิศา โลวตระกูล
Phanisa Lowtrakoon
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ศศิน พริ้งพงษ์
Sasin Pringpong
เศรษฐกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
นิธนิวา ดำรงค์มงคลกุล
Nitniwa Dumrongmonkolkul
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ดวงพร คุณากรวงศ์
- -
เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
บงกช โอฬารรัตน์มณี
- -
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
บวรฤทธิ์ ชัยยะเพกะ
Bavornlith Chaiyapaka
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
เพชรา จิตรบรรจง
Petchara Jitbanjong
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 3
ปิยวรรณ ทะแพงพันธ์
PIYAWAN THAPANGPAN
นักวิชาการขนส่ง ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก