ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 90 จาก 90 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 9

 
HiPPS รุ่นที่ 9
สุรินทร์ วรกิจธำรง
Surin Worakijthamrong
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
วศิน รุจิเกียรติกำจร
Wasin Rujikietgumjorn
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
สุธีกานท์ พินวิวัฒน์
SUTEEKAN PINWIWAT
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อนุชิต ลิ้มสุวัฒน์
anuchit limsuwat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
สุธาสินี เพ็งสลุง ชัยชนะ
Suthasinee Pengsalung chaichana
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อรรถยา แจงบำรุง
Atthaya Jangbumrung
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อัครราชย์ บุญญาศิริ
Akkaraj Boonyasiri
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
วรรษพร อากาศแจ้ง
Wassabhorn Arkardjang
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อรรฆยา รัชวงษ์
Akaya Ratchawong
นักวิชาการสรรพากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
นพณัฐ วณิชชนุกร
Noppanat Vanichanugon
วิศวกรปิโตรเลียม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ประวีณา ธาดาพรหม
Praweenar Thadaphrom
นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์
์ีNuthchyawach Sanguanchaiyakrit
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ชยกุล ลิ่มนรรัตน์
Chayakul Limnararat
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ปวีณา สุภิมารส
Paweena Subhimaros
นักการทูต ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
จิราภา รักษ์สาคร
Chirapa Raksakorn
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
สุดคนึง สมบูรณ์วงศ์
Sudkaneung Somboonwong
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ฐิตพร ลิมปิสวัสดิ์
Titaporn Limpisvasti
นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับชำนาญการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อาภาภรณ์ ศิริพรประสาร
APAPORN SIRIPORNPRASARN
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ธนบัตร รักสุจริต
Thanabaht Ruksujarit
เศรษฐกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
จันทร์อาภา สุขทัพภ์
JANARPAR SOOKATUP
นายแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
นิธินุช จรุงเกียรติ
Nithinooch Charungkiat
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
วรพล มธุรสเมทนี
Worapon Mathurosmatanee
นักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
พีรพัฒน์ วงศ์ชัยวัฒน์
Peerapat Wongchaiwat
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ไพโรจน์ พาสพิษณุ
Pairote Paspisanu
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อรรถพล สุจิรภิญโญกุล
Ataphol Sujirapinyokul
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ภาคภูมิ ตันธนศรีกุล
Pakpoom Tantanasrigul
นักวิชาการสรรพสามิต ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อาร์จนา ปานกาญจโนภาส
Archana Pankanchanophas
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
สิระ ภาสอาจ
Sira Passaarj
นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
สกุลรัตน์ ยั่งยืน
sakulrat yangyuen
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ชเนตตี ศรีคำ
Chanettee Sikhom
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ภัทร จองถวัลย์
Pattara Chorngtawan
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
วันทนีย์ ละลี
Wantanee Lalee
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
รณรงค์ ศุภรัศมี
Ronarong Suparasamee
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
รุ่งโรจน์ เบญจกุล
RUNGROJ BENJAKUL
นักธรณีวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ธานินทร์ พาชิยานุกูล
TANIN PACHIYANUKUL
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
หนึ่งฤทัย ชโนวรรณ
Nuengruetai Chanowan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
เกษราภรณ์ วิมลรัตน์
Katesaraporn Wimonrat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
แพรว ศุภจริยาวัตร
Praew Suppajariyawat
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ขวัญพลอย ชีช้าง
Khwanploy Cheechang
นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ธฤษวรรณ นนทพุทธ
THRITSAWAN NONTHAPUD
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
จุติพงศ์ พาราพันธกุล
Chutipong Paraphantakul
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
วิมลพร ไวยนิภี
Wimolporn Wainipee
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
รัชนิศ แก้วศรีช่วง
Ratchanit Keawsrichuang
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อรธิดา ชานุบาล
Ontida Chanuban
นักวิชาการอุตสาหกรรม ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
วิทย์ ประสมปลื้ม
Wit Prasompluem
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อุสุมา สิงห์รัตนกล
Usuma Singratanakul
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
จุฑาทิพย์ วุฒิภารัมย์
Jutatip Vuthiparum
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ณัฐนัย หงสุรพันธ์
Nathana Hongsuraphan
นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
วชิรพันธุ์ พันธุ์กระวี
Wachirapun Punkrawee
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
สุเทพ สถิตย์บูรณา
Suthep Satitburana
นักการข่าว ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ชานนท์ สารพานิช
CHANON SARAPANICH
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
พัฒนศักดิ์ กระแสแสน
Patanasak Krasaesan
วิศวกรปิโตรเลียม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ปฐมาพร ปรึกษากร
Patamaporn Pruksakorn
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ทิพสุดา โชติชื่น
Tipsuda Chodchuen
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
วิสันติ เลาหอุดมโชค
Wisanti Laohaudomchok
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อรอุมา จรรยาปิยพงศ์
ORNUMA JANYAPIYAPHONG
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ชาญณรงค์ จางกิตติรัตน์
Channarong Changkittirat
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
พรพรรณ ยานะโส
Pornpun Yanaso
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ฮุศนีย์ ดือเระ
Husnee Duereh
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
จีริสุดา เอี่ยมสกุล
Jeerisuda Iamsakul
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อภิภา วิศรุตเวช
Apipa Wisarutwet
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อธิก เล้าสกุล
Atik Lawsakool
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ณัฐพล สุภาดุลย์
Nattapol Supadulya
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
กวิน เอี่ยมตระกูล
Kawin Iamtrakul
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ชมพูเพ็ญ ศิริธร
Chompoopen Sirithorn
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
กานต์นลิน ธีรรัตนานนท์
Karnnalin Theerarattananoon
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อุมา ศรีสุข
UMA SRISUK
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ทวีสิทธิ์ บุญธรรม
Thawesit Buntham
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
คณิตพงศ์ บัณฑิตเสาวภาคย์
Kanidpong Banditsaowapark
วิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อรวรรณ ปิ่นประยูร
Orawan Pinprayoon
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ณัฐพล หาจันดา
Natthapol Hachanda
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ทรรศวลัย พุทธทิพย์
Tassawalai Puttip
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ณัฐวีร์วรรณ เหลืองสุวาลัย
NATTHAWEEWAN LUANGSUWALAI
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อร่าม พันธุ์วรรณ์
Aram Bhandhuwanna
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
บุญญิสา อักษรศิริโอภาส
boonyisa augsonsiriopas
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ฐิติรัตน์ ประกาศสุขการ
Thitirat Prakasukarn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ปรีชา โสภารัตน์
Preecha Soparat
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
วุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์
Wutthisak Pathomsart
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
สิริผกา พุ่มพวง
SIRIPAKA PUMPOUNG
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
อินทิรา มินช่าง
INTIRA MINCHANG
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ศราวุธ เพ็ญจันทร์
Sarawut Penjun
นักสื่อสารมวลชน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
จิรัฏฐ์ ลักษณะละม้าย
Jirat Laksanalamai
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ณัฐธลักษณ์ ภักดีณรงค์
MRS. NATTHALAK PAKDEENARONG
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
จิราภรณ์ นิจจันทร์พันศรี
๋JIRAPORN NITCHANPANSRI
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
สราวุธ นาแรมงาม
Sarawuth Naramngam
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
พงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา
Pongsak Auesuwanna
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
มณีขวัญ จันทรศร
Maneekwan Chandarasorn
เศรษฐกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
วิภัชบุญ กล่าวสุนทร
Vipatboon Klaosoontorn
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ปุณชรัสมิ์ ดอนศรีจันทร์
Puncharat Donsrichan
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 9
ปฏิภาณ ชัยลังกา
Patibhan Chailungka
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน