ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 64 จาก 64 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 6

 
HiPPS รุ่นที่ 6
อัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล
Atchara Suchatprasoetkun
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ขนิษฐา ใจจ้อง
Kanittha Jaijong
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ชนาภา ติยะรัตนกูร
Chanapa Tiyaratanakul
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ไพรัช รามเนตร
Phairat Ramnate
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ณรงค์ชัย ฐิตินันท์พงศ์
Narongchai Thitinanpong
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
พิมพ์นารา หิรัญกสิ
Pimnara Hirankasi
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
บริมาส ศรีขจร
ฺฺBORIMAS SRKHAJON
นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
รัชฎาภรณ์ นิลเพชร
Ratchadaporn Ninpetch
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
หทัยรัตน์ มณีเทศ
Hathairat Maneetes
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ณัฏฐ์รวี กรรณุมาตร์
Natravee Kunnumart
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
อนุรักษ์ ชัยวิเชียร
Anurak Chaiwichian
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
Komsan Srivisut
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
อัจฉริยา อานนท์กิจพานิช
Atchariya Arnonkitpanich
วิศวกรเหมืองแร่ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ดิษยา มีเพียร
Disaya Meepien
นักจิตวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
มาลีนา เย็นนาน พาร์กี้
Maleena Yennarn Parkey
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ณัฐพล ศรีพจนารถ
Nattapol Sriphotchanat
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
จิรวัส พูลทรัพย์
Chirawat Poonsab
นักวิชาการสถิติ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ธำรงศักดิ์ เศวตเลข
Thamrongsak Svetalekth
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
เยาวภา เตียงสกุล
Yaovapa Tiengsakul
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
กุลกานต์ อร่ามทอง
Kullakarn Aramthong
นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ศรพล ตุลยะเสถียร
Soraphol Tulayasathien
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเศรษฐกิจ) ระดับเชี่ยวชาญ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
เชาว์วัศ สกุลวรวิทย์
Chaowat Sarkulworawit
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
กิตติ ชัยวิรัช
Kitti -
วิศวกรเหมืองแร่ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
กุลทรัพย์ ไศละบาท
KUNLASAB SAILABADA
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
มนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ
manin sutiwatananiti
ผู้อำนวยการ อำนวยการ ระดับต้น
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ศศิกัญญา โพธิ์เนียร
Sasikanya Ponien
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ประทีป อารยะกิตติพงศ์
Prateep Arayakittipong
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
สุภัชฌา พูนศรัทธา
Subhadhcha Poonsatha
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
อภัยฑูรย์ สุวรรณชูจิต
APAITHOON SUWANCHOOJIT
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
พิภาวิน ลี้สัมพันธ์
Pipawin Leesamphandh
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
สุกิจ วงค์ปันง้าว
Sukit Wongpanngao
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ
Nareeluc Pairchaiyapoom
นักวิชาการยุติธรรม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ธวัชชัย ไพรบูรณ์
Tawatchai Priboon
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
วันพร เข็มมุกด์
Wanporn Khemmuk
นักวิชาการโรคพืช ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
สิทธิศักดิ์ ชุ่มอุระ
Sittisak Choomura
วิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ทวีวัฒน์ ดีมะการ
Taweewat Deemagarn
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
รักชาติ ชาติสิริทรัพย์
Rugchart Chartsirisup
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ภัทรา พันธุภัทร
Patra Pantupat
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
สุหทัย ไพรสานฑ์กุล
suhatai praisankul
นักวิชาการประมง ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ยุทธภูมิ จารุเศร์นี
Youthapoom Charusreni
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
คุณธรรม วัฒนา
Khunnatham Watana
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
อิทธิพล วรนุช
Itthiphon Woranoot
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์
Komsan Srivisut
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
วินัย แสงสืบ
Winai Sangsueb
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
กฤษณะ ไวยพัฒน์
Kritsana Waiyarpat
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
บาจรีย์ สงวนวงศ์
Bajaree Saguanwongse
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ปารวี แก้วสะอาด
Parawee Kaewsa-Ard
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ภัทรียา พหลยุทธ
ปุ้ย Paholyut
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
นันท์นภัส สังวรประเสริฐ
์Nannapas Sangvonprasert
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ณัฐ นันติ
Nut Nunti
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
พงษ์ปกรณ์ ปิยวัฒน์ปภาดา
Pongpakorn Piyawatpaphada
นักวิชาการสหกรณ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ธนาคม ตาฬวัฒน์
Tanakom Talawat
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
จีราภา อินธิแสงโธฌีม
Jirapa Inthisang
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
บวรพงษ์ สุนิภาษา
Borwornpong Sunipasa
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
สุพัฒนา ศักดิ์ปิยะพันธ์
Supatana Sakpiyaphan
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับชำนาญการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเที่ยว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
สายศานติ์ ศิริวัฒนะ
Saisarn Siriwattana
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
พงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง
Pongpich Yodying
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
กิตติ มโนคุ้น
Kitti Manokhoon
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
สุภาวดี พร้อมพงษา
Supavadee Prompongsa
นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
พันธนัสถ์ พงษ์ขวัญ
Pantanat Phongkhwan
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ดวงกมล พรหมพิทักษ์
Duangkamol Prompitak
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
จุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล
Chulaluck Yutithamsakul
นักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ชญานิน นุ้ยสินธุ์
Chayanin Nuisin
นักอักษรศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 6
ศิรี จงดี
Siree Jongdee
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ