ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 68 จาก 68 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 17

 
HiPPS รุ่นที่ 17
จูงจิตต์ เกิดแก่น
Jenny Kirdgan
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
พัทธวรงค์ ไพรัตน์
PATTAWARONG PAIRAT
นักวิชาการเผยแพร่ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
พรธีรา โอสถธนากร
Pornteera Osottanakorn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
มณฑาทิพย์ เอี่ยมผ่องใส
Montatip Iampongsai
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ภรณ์นภัส ภัคคกาญจนพัฒน์
Pornnapus Pugkgarnjnputn
นักวิชาการป่าไม้ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ณภัทร คูสุวรรณ์
Napat Kusuvan
วิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
คมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล
Komsan Rueangritsarakul
นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ปิยวรรณ บรรพชาติ
Piyawun Bunpachad
นักวิชาการที่ดิน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
อนุตร บูรณพานิชพันธุ์
ANUT BURANAPANICHPAN
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ผุสดี ลิ่วเรืองสุวรรณ
Pussadee Liwruangsuwan
นักสืบสวนสอบสวน ระดับปฏิบัติการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
สรัลณัท ชวนะศักดิ์
Sarannat Chavanasak
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ณัฐวัชรฺ์ อุ่นจิตรเลิศ
Nuttawat Unjitlerd
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ศิริศักดิ์ วิทยานิติพงษ์
Sirisak Wittayanitipong
นักการข่าว ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
นรินทร์ จาตุรพิศานุกูล
Narin Jaturapisanukul
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางราง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
กรกช กองกันภัย
Korrakoch Konggunpai
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
วรัญญา สุวรรณสิงห์
Waranya Suwannasing
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ระดับชำนาญการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ดิษย์ มณีพิทักษ์
DIT MANEEPITAK
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ศุภลักษณ์ ดาโสม
Supaluck Dasom
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
กัลยกร เถื่อนคำ
Kalyakorn Thueankham
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
วสุเนตร รัตนสุวรรณศรี
Wasunate Ratanasuwanasri
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ณัฏฐกร วัธโท
NATTAGORN WATTO
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ณัฐ เมฆานุรัตน์
Nat Mekhanurat
นักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
เบญจกุล วงศ์ภาคำ
Benchakul Wongphakam
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
มนัสธยา แตงโสภา
MANATTAYA TANGSOPHA
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
พลอยรุ้ง นพสุวรรณ
Ployroong Nopsuwan
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ศศิกานต์ เจริญสัตย์สิริ
Sasikan Charoensatsiri
นักอุทกวิทยา ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
สรวงสุดา อรุณนพรัตน์
Suangsuda Arunnopparat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
สรวุฒิ นิจสุนกิจ
SORAWUT NITSUNKIT
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ลัทธพรรณ เฮงตระกูล
Lutthapun Hengtrakool
นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ศิรส สุวรรณมณี
Siros Suwanmanee
นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ดิษย์อร อิทธิอริยสุนทร
Disaorn Aitthiariyasunthon
นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
อุษยาทร ชะระภิญโญ
Usayatorn Charapinyo
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
เขมจิรา เกียรติวัชรชัย
Khemchira Kaitwatcharachai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
เต็มสิริ ขำทอง
Temsiri Khumthong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ฤณธาร แสงไสย์
RINTARN SAENGSAI
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ปริวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา
Pariwat Wongsriraksa
วิศวกรปิโตรเลียม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
เพ็ญพิชชา ถาวงศ์
PENPITCHA THAWONG
นักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
นรินทร์ เพชรทอง
Narin Phetthong
นักสืบสวนสอบสวน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ปิยะวัฒน์ แปงพั๊วะ
Piyawat Paengphua
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
รัชชานนท์ ชะบา
Ratchanon Chaba
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
สุภนิตย์ ปราบณรงค์
Suppanit Prabnarong
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
พรภวิษย์ รัชตสุวรรณ
Pornphawit Ratchatasuwan
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ฐิตาพร ธราพร
Titaporn Taraporn
นักประเมินราคาทรัพย์สิน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
นัฐกานต์ สุตนนท์
Nattakan Suttanon
นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
สราวุธ อาทยะกุล
Sarawut Arthayakun
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
สมฤทัย สัตย์มั่น
SOMRUETAI SATMUN
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
รุจิเรข ราชบุรี
Ruchirek Ratchaburi
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
นฤมล บุญญวงศ์
Narumon Boonyavong
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
วริศา เกตุสำเภา
Varisa Katesampao
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ชุติกาญจน์ เฟื่องภักดี
Chutikan Fueangphakdee
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ฉัตรวิชช์ ภัทรศิลสุนทร
CHATRAVICH PATRASINSUNTORN
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
กานต์ นาควิบูลย์วงศ์
Karn Narkwiboonwong
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ศตวรรต ทรงลักษณ์
Sattawat Songluck
เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
รจิตพรรณ จันทราช
Rajitphan Jantarach
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
กฤตานน จำปาแพง
Krittanon Jampaphaeng
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ตะวันส่องแสง การย์กวินพงศ์
TAWANSONGSANG KARNKAWINPONG
นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ระดับชำนาญการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
พัสตราภรณ์ ไสลสุข
Phastraporn Salaisook
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
วีระศักดิ์ คิดการ
WEERASAK KIDKARN
นักนิติวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ลัญจกร สุขสวัสดิ์
Lanjakorn Suksawat
นักวิชาการป่าไม้ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
วิทยา เทียมสุข
wittaya thiamsuk
นักอุทกวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ถิรนันท์ ปลอบโยน
Thiranun Plobyon
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
พชร เหมาะสมัย
Potchara Morsamai
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
พิชามญชุ์ ประสิทธิ์สมบัติ
Picharmon Prasitsombat
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
Pimchanok Kuakulpitak
Pimchanok Kuakulpitak
นักตรวจสอบภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
ทิพาพร มั่นคง
Tipaporn Munkong
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
จิดาภา พวงดอกไม้
Jidapa Phuangdokmai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
จักรกฤษณ์ สุใจแก้ว
jakkrid sujaikaew
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 17
กรณิกา กุลบุตร
Kornnika Kullabutr
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์