ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 85 จาก 85 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 10

 
HiPPS รุ่นที่ 10
เจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร
JENJIRA PHURIRAGPITIKHON
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
พิชาพัทธ์ ธีรปิติเตชาวัฒน์
PHICHAPHAT TEERAPITITECHAWAT
วิศวกรปิโตรเลียม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ศันติกา มาลี
SUNTIKA MALEE
นักตรวจสอบภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ศจีพรรณ สุริยาศศิน
Sajeepun Suriyasasin
นักตรวจสอบภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ชนิดา กานต์ประชา
Chanida Karnpracha
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
วิมลวรรณ ปัญญาว่อง
Wimonwan Panyawong
นักจิตวิทยาคลินิค ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ศิริชัย สัญญะ
Sirichai Sunya
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
มนตรี เกียรติเผ่าพันธ์
Monte Kietpawpan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
นันทกา สิงขรบุตร
NANTHAKA SINGKHORNBUT
นักตรวจสอบภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
พีรณัฐ เศวตวิจิตร
Peeranut Savetvijit
นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ขวัญศิริ วันวิเวก
Kwansiri Wanwiwake
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
อาริยา ภู่วัฒนกุล
ARIYA POOVATANAKUL
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
มนัญญา ศรีแสง
Mananya Srisaeng
นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
พงศ์ธร ศุภการ
Pongthorn Suphakarn
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
รัฐธิภา ธนารักษ์
Ratthipha Thanaruksa
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ศรายุธ ระดาพงษ์
SARAYUT RADAPONG
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ญาณี ศรีมณี
Yanee Srimanee
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ปริย สรรค์นิกร
PARIYA SANNIKORN
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ชาญชัย รุกขวัฒนกุล
ชาญชัย รุกขวัฒนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
กำธร นวเลิศปัญญา
Khumthorn Nawalertpanya
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
รุจี รอดชะ
Rujee Rodcha
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
วีรวุฒิ วิทยานันท์
WEERAWUT WITTAYANAN
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
บุญสรรค์ ประเสริฐกุลชัย
BOONSAN PRASERTKULCHAI
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
วนิดา สุภาพร
Wanida Supaporn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ภูนภ ศิรินภาพันธ์
Poohnob Sirinaphaphan
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
นพนิดา โภไคยารักษ์
Nopnida Bhokaiyaraks
นักวิชาการคลัง ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
สุมลฑา เมืองศิลปศาสตร์
Sumoltha Muangsilapasat
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
กฤตยา ชุณหวิริยะกุล
krittaya chunhaviriyakul
นักการข่าว ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
หฤทัย เจนบุญไทย
Haruthai Chenboonthai
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
พรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์
Pucktada Treeratpituk
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ธนิตา ทองเงา
Tanitha Thongngow
วิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ฉัตรเทวี อรืน
Chattewee Arin
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ปุณรัต เกตุปราณีต
Punrat Keitpraneet
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ศุภกาญจน์ เจริญสุข
SUPAKAN CHAROENSUK
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
สิรินิภา สุธาธรรม
Sirinipha Sutatam
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ณัฐฑิณี รตานนท์
Nuttinee Ratanon
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
วริษฐา แสนเกษม
Waritha Sankasem
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
อิทธิกร ภูมิพันธ์
Itthikorn Phummiphan
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม) อำนวยการ ระดับต้น
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
อัคเดช วินัยพานิช
Akkhadech Winaipanit
นักวิชาการสรรพสามิต ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
พิมพ์วิไล เก่งงาน
Pimwilai Keng-ngarn
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ปรางฉาย ชื่นยินดี
Prangchai Chuenyindee
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ชญานุตม์ เหมือนเดช
CHAYANUT MUANDEJ
นักวิชาการแรงงาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ดลจิต ประดิษฐ์วงษ์
Donjit Praditwong
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
นาทวุฒิ ตรีเพ็ชร์
Nattawoot Tripetch
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์
Plawut Wongwiwat
วิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
Thanapauge Chamaratana
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
สมญชา วินทพัตร
Samolcha Vintapatr
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
อิสราภรณ์ ชัยนะกุล
Issaraporn Chainakul
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
วิไลลักษณ์ ใหม่วงษ์
WILAILAK MAIWONG
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
จุลวดี มณีศิลป์
Jullawadee Maneesilp
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
นันทประภา นันทิยะกุล
Nantaprapa Nantiyakul
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ฐากร ชัยวิริยกุล
thakorn chaiviriyakul
วิศวกรไฟฟ้า ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
เชิดชัย วรแก่นทราย
Cherdchai Woarakaensai
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
กลย์วัฒน์ สาขากร
KOLLAWAT SAKHAKARA
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
อุกฤษฎ์ การุณกร
Ukrit Karoonkorn
นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ศ อ
S A
นักวิชาการแรงงาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
พรศิริ เจริญสืบสกุล
Pornsiri Charoenserbsakul
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
รวีกิติ์ พุฒิธนกร
Raweekit Phutthithanakorn
นักวิชาการขนส่ง ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ปิญาภา ศรีมณี
Piyapa Srimanee
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ศิริรัตน์ วิเวก
Sirirut Wiwek
นักสืบสวนสอบสวน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
เมธิวรรณ เกียรติกระจาย
Maythiwan Kiatgrajai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ธิดา สิทธิลู่ตระกูล
Thida Sitthilutrakul
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
วลัยภรณ์ รัตนพันธ์
WALAIPORN RATTANAPHAN
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
กรกช ภู่ไพบูลย์
KORAKOT PHUPAIBOON
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
อรฉัตร นิยมสุข
Orachat Niyomsuk
นักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
พรพิมล สมนึก
Pornpimon Somneuk
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
สุรเชษฐ์ แก่นชา
SURACHET KAENCHA
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
suthra auapisithwong
นายแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ลักษิกา เต็งประทีป
Laksika Tengpratip
นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
สุทธวดี เริ่มคิดการ
Suthawadee Riumkidgarn
นักสืบสวนสอบสวน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ศุภกร เลาหพิทักษ์วร
Supakorn Laohapitakvorn
นักวิชาการแรงงาน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
สุจิตรา เกียรติสุทธากร
Sujittra Kiatsutthakorn
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
สุธารี เกียรติมั่น
SUTHAREE KIATMAN
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ภราดร เหลืองวิทิตกูล
paradorn leungvititkoon
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
ชนวัชร อรุณรัตน์
Chanawat Arrunrat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
พิชชา สุทธิกุล
PITCHA SUTHIGUL
วิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
กฤษณ์วรรณ วรมิศร์
Krisavarna Varamisra
นักพัฒนาสังคม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
อริสราวัลย์ ธนาสินสิริ
Arisarawan Tanasinsiri
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
จิราภรณ์ รังคสิริ
JIRAPORN RANGKASIRI
นักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
อันธิกา เอมแย้ม
Antika Emyaem
นักสื่อสารมวลชน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
รวิวรรณ ฤทธิสิทธิ์
Rawiwan Rittisit
นักธรณีวิทยา ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
จิรายุ ศักดาศิริสถาพร
Jirayu Sakdasiristaporn
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
กฤติยา เพ็ชรศรี
Krittiya Petsee
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
พรรณพิลาส สายแก้ว
PANPILAD SAIKAEW
นักวิชาการมาตรฐาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 10
พราว ศุภจริยาวัตร
PRAW SUPPAJARIYAWAT
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์