ระบบสารสนเทศทรัพยากรของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ (Talent Inventory Profiles)

 


ประกาศจากผู้ดูแลระบบ

     สำหรับผู้ใช้งานที่เคยแจ้ง email หน่วยงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทางผู้ดูแลระบบได้ปรับปรุง email ของท่าน จากเดิม [email protected]  เป็น  [email protected]  เนื่องจากหน่วยงานของท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลงโดเมนในการรับส่ง email ใหม่


           สำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HiPPS ขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบ โดยเน้นที่การเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริง (Workplace Learning) และเสริมด้วยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้สามารถเติบโตเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม


ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ก.พ.