ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 80 จาก 80 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 11

 
HiPPS รุ่นที่ 11
สินีนาฎ มะปรางทอง
Sineenart Maprangtong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
อรณิชา สว่างฟ้า
Onnicha Sawangfa
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
พันธุ์นิวิธ วิทยพันธุ์
PANNIWIT WITTAYAPHAN
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ส.กรกช ยอดไชย
So.Korakot Yotchai
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ปรียานุช ศรีใย
PREEYANUCH SRIYAI
นักตรวจสอบภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ศศิธร กฤติยาภิชาตกุล
Sasithorn Kritiyapichatkul
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ทัศวัตร์ ธันวานนท์
Thassawat Thanvanont
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
สรทศ ตันติธีรวิทย์
Soratos Tantideeravit
วิศวกรนิวเคลียร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
พิชชานันท์ แก้วบุญนำ
Pitchanan Kaewboonnum
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ศรมณ เทพแก้ว
Soramon Tepkaew
นักสื่อสารมวลชน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
สิริภัทร สุมนาพันธ์ุ
Siripat Sumanaphan
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ศิริอร อารมย์ดี
Siriorn Aromdee
นักวิชาการยุติธรรม ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
วัชรวีร์ นิ่มเป๋า
Watcharrawee Nimpao
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
อภิมุข สุภัทรประทีป
Apimook Suphattharapratheep
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
กรกช แก้วไพฑูรย์
Korrakoch Kaewpaitoon
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
บุณฑริก บริสุทธิ์
Bundarik Borisut
นักธรณีวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
สุวัฒน์ สุขไทย
Suwat Sookthai
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์
Thuttai Keeratipongpaiboon
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
อิชยา อุดมกิจแจ่มเลิศ
Ichaya Udomkitjamlerd
นักวิชาการสหกรณ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
หฤทัย พัฒนพิสุทธิชัย
HARUETHAI PATTANAPISUDTICHAI
นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการบินพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
จิตตินันท์ สุขกิจ
Chittinand Sukhakij
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
พงศกร ดวงเกษม
Pongsakorn Duangkasem
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
จิรเดช เนตรศิริ
JIRADEJ NETRASIRI
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ
TAWEESAP SRIKWAN
นักวิชาการสถิติ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
พัทธ์ปิยา จงชาณสิทโธ
Patpiya Jongchansitto
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
สุจิตรา คุ้มโภคา
Sujitra Khumpoka
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ธันวา วงศ์เสงี่ยม
Tanwa Wongsangiem
นักอักษรศาสตร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ศุภกาญจน์ ศรีเพ็ชร์
Suppakarn Sripetch
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
วรกัลยา นาถพรายพันธุ์
VORAKANLAYA NATPRAYPANT
นักตรวจสอบภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ศิริลักษณ์ จันทร์โพธิ์
SIRILUK JANPHO
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
มนชนก ธนสันติ
Monchanok Tanasanti
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์
Pakarat Phengsawat
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
สุธิดา คงเพชรสถิตย์
Suthida Kongpechsatit
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ณิชาภัทร นาวาประดิษฐ์
Nichapatr Nawapradit
นักวิชาการสรรพากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
อาภา เนตรประไพ
Arpar Nateprapai
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
กรรณิกา แท่นคำ
Kannika Taenkhum
นักวิชาการแรงงาน ระดับชำนาญการ
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ณัฐนรีย์ สีหะวงษ์
Natnari Sihawong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
พรดาว ภัททกวงศ์
Porndao Pattakawong
นักตรวจสอบภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ชินภพ กูรมะสุวรรณ
Chinapop Kooramasuvan
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ปฏิภาณ ตั้งวิจิตร
PATIPARN TUNGVIJITR
นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
พอฤดี คลังกรณ์
Poruedee Khlungkorn
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
พลอยทราย พรนุเคราะห์
Ploysai Pornnukroh
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
อนุชา ศรีเริงหล้า
Anucha Srerurngla
นักอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
อันติมา แสงสุพรรณ
Untima Sangsubhan
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
สุวลักษณ์ จูสวัสดิ์
Suwalak Joosawat
นิติกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ทศพร นิลสิน
TOSSAPORN NILSIN
นักวิชาการสรรพสามิต ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
อรรถวรรณ ไทโยธิน
Athawon Thaiyotin
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ชนินทร์ ทรงชน
Chanin Songchon
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
สุจิตรา นำทอง
Sujitra Numthong
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ผกาภรณ์ ยอดปลอบ
PAGAPORN YODPLOB
นักวิชาการเผยแพร่ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
บุญฤทธิ์ อดิพัฒน์
Boonlit Adipat
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
สุนิดา สุสันทัด
SUNIDA SUSANTUD
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ปิยธิดา คงคาหลวง
PIYATHIDA KONGKALUANG
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
สมรัฐ พันธ์อุไร
Somrat Punurai
นักตรวจสอบภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
สุพัตรา ศรีภูมิเพชร
SUPATRA SRIPUMPHET
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
เอกกมล ลวดลาย
AEKKAMOL LUADLAI
นักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ธิติกานต์ องอาจวาณิชย์
THITIKARN AONGARTVANICH
นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
รวีรัตน์ ส่งสัมพันธ์
Raweerat Songsamphant
นักวิเคราะห์งบประมาณ ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ภาคภูมิ ว่องสันตติวานิช
Parkpoom Wongsantativanich
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
อภิชัย อิสริยานุกูล
Apichai Issariyanukula
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ปิยะฉัตร หลวงแสง
Piyachat Luangsang
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
วชิราภา เขียวรอด
WACHIRAPA KHEOWROD
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
สุปรียา กลิ่นสุวรรณ
Supreeya Klinsuwan
นักพัฒนาระบบราชการ ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
นฤพร บุญญบาล
Naruephon Boonyaban
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
สุพรรณิการ์ ปักเคธาติ
Supannikar Pakkethati
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ฐาณิสร ชยุติมันต์
Tanisorn Chayutimand
นักตรวจสอบภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ปิยะฉัตร พิมจันทึก
Piyachat Pimjuntug
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
มาติกา เติมผาติ
MATIKA TERMPARTI
นักพัฒนาสังคม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
จิตราภรณ์ อัมระปาล
Chitraporn Amrapala
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
วันมาฆ์ วานิชถาวร
Wonma Wanichthaworn
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ศศิธร ตรีมรรค
SASITORN TREEMAK
นักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
กตัญชลี ธรรมกุล
Katunchalee Thammakul
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
อัครพล ฮวบเจริญ
Akarapon Houbcharaun
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
จักร เจริญศิลป์ชัย
CHAK CHAROENSILPCHAI
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ภาสิน จันทรโมลี
Pasin Chanmolee
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
มนทิรา มหินชัย
Montira Mahinchai
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
ชรพล จันทร
Charapon Chantorn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
กุลวตี คันธโชติ
Kulvatee Kantachote
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
กนกวรรณ เส้งประถม
Kanokwan Sengprathom
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 11
อรฉัตร สังขมณี
Orachat Sungkhamanee
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ