ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 9 จาก 9 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 1

 
HiPPS รุ่นที่ 1
กุลยา ตันติเตมิท
Kulaya Tantitemit
ผู้ตรวจราชการ บริหาร ระดับสูง
กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 1
พิสิทธิ์ พัวพันธ์
PISIT PUAPAN
เศรษฐกร ระดับเชี่ยวชาญ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 1
สมภพ พัฒนาอริยางกูล
SOMPOP PATTANARIYANKOOL
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 1
เชฏฐพงษ์ จิระเลิศพงษ์
- -
วิศวกร ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 1
กมลวรรณ สัตยายุทย์
Kamonwan Sattayayut
นักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 1
วิสุทธิ์ ปุณณะหิตานนท์
Wisut Punnahitanon
วิศวกรปิโตรเลียม ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 1
สุรพงษ์ มาลี
SURAPONG MALEE
นักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 1
กาญจนี กุลวาไชย
KANJANEE GUNVACHAI
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 1
อรรถพร รูปงาม
Attaporn Rupngam
นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน