ทำเนียบรุ่น

แสดงสมาชิก 1 - 76 จาก 76 ราย
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของชื่อก็ได้
พิมพ์เฉพาะบางส่วนของนามสกุลก็ได้

HiPPS รุ่นที่: 12

 
HiPPS รุ่นที่ 12
นภัสสรณ์ คำวงษา
NAPHATSORN KHUMVONGSA
นักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
รอม อรุณวิสุทธิ์
Rom Aroonvisoot
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ชิษณุพงศ์ ธนูทอง
Chitsanuphong Thanutong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ณัฐ คำพิรุฬ
Nat Kampirun
นักตรวจสอบภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
จรุรัตน์ วิถีธนพาณิชย์
Jarurat Wititanapanit
วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ดารินพร เจียมประดิษฐ์กุล
Darinporn JEAMPRADITJUL
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ฐิติวัฒน์ แก้วอำดี
Thitiwat Kaew-Amdee
นักวิชาการสถิติ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ศักดา ตรีเดช
Sakda Tridech
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
วันทนา ชนะกุล
Wanthana Chanakul
นักพัฒนาสังคม ระดับชำนาญการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
อัจฉรา ภู่ประเสริฐ
Atchara Phuprasert
วิศวกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
พงษ์สุดา พอกเพิ่มดี
Pongsuda Porkpermdee
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
สราวุธ ติณณจิรางกูร
Saravut Tinnajirangkul
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
องอาจ นิ่มเป๋า
Ong-Ard Nimpao
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
วัชระ เจียมอนุกูลกิจ
Watchara Chiemanukulkit
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
วันวิสาข์ อภิหรรษากร
Wanwisa Apihansakorn
นักวิชาการขนส่ง ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
กรมการบินพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
การัณย์ สุขเกษม
KARAN SUKKASEM
นักวิชาการอุตสาหกรรม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
วันเฉลิม เพ็ชรสุวรรณ
Wanchalearm Petsuwan
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ศุภโชค วุฒิศักดิ์ศิลป์
Suphachoke Wuthisaksilp
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
เกษราพรรณ ฉัตรพัฒนศิริ
Ketsaraphan Chatphatthanasiri
นักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
กนกวรรณ คุณาธรรม
Kanokwan Kunatham
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ภาวิณี อมรประภาธีรกุล
Pawinee Amornprapateerakul
นิติกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
กิตติยา ศรีวรพล
Kittiya Srivorapol
นักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ชวิกา โชติวิทยธานินทร์
chavika chotivittayatanin
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ปางอุบล อำนวยสิทธิ์
Pang-ubon Amnueysit
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
วทัญญุตา เชวงศรี
Vatanyuta Chawengsri
นักวิชาการภาษี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ทิพย์สุดา อิ่มใจ
Thipsuda Imjai
นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับชำนาญการ
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
พีรพรรณ สุวรรณรัตน์
Peerapan Suwannarat
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ดลยา เปี่ยมสุวรรณ์
Dollaya Piumsuwan
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
สุเมธ เดชะตันตระกูล
Sumeth DECHATUNTRAKOOL
นักวิชาการป่าไม้ ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
คเณศ เต็มไตรรัตน์
Kanate Temtrirath
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
สวามิตรี พรหมยศ
Sawamitree Promyos
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
จารุวรรณ พิพัฒน์พุทธพันธ์
Charuwan Phipatana-phuttapanta
นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
กวิน สายประเสริฐกิจ
Kawin Saiprasertkit
วิศวกรโยธา ระดับชำนาญการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
สกล สันสุริยะ
sakon sansuriya
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
บวรนัต นพปศักดิ์
Bavornnat Naprapasak
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
อนุชิต สุขเจริญพงษ์
Anuchit Sukcharoenpong
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ฐิติเดช ตุลารักษ์
Thitidej Tularak
วิศวกรนิวเคลียร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
วีณา บุญแสง
weena Boonsaeng
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
พงษ์สิริ ตาอินทร์
Pongsiri Ta-In
นักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ปิยวัลย์ ศรีขำ
Piyawan Srikhum
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ
Parnuphan Panyajai
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
พิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์
Pitchaya Saksripanit
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
กฤษดากร ปิ่นทอง
Kritsadakorn Pinthong
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
เกศราภรณ์ เตชะพิเชฐวนิช
Kesaraporn Techapichetvanich
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
อสมาภรณ์ จัตตุพรพงษ์
asamaporn juttupornpong
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
จิตติมา จารุเดชา
Chittima Charudacha
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
อัญชลี อรามรุญ
Anchalee Aramrun
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
เสาวลักษณ์ บุญเอี่ยม
Saowalak Boonaiem
นักวิชาการภาษี ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
สุธนา ไพสิน
SUTHANA PAI-SIN
เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ภุมมรี ศรีวงศ์
Poomaree Sriwong
นักวิชาการอุตสาหกรรม ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ภาศิริ มนัสวรกิจ
Phasiri Manutworakit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
วีระพงษ์ อู๋เจริญ
WEERAPONG UJAREAN
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
สกนธ์ วนาเศรษฐี
SAKON WANASETHI
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ฐิติพร ทับทิมทอง
Thitiporn Thaptimthong
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
วรางคณา ลาภกิจ
Warangkana Larbkich
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ธนวัฒน์ ไทยแก้ว
Tanawat Thaikaew
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
อิสริยา ชัยรัมย์
Issariya Chairam
นักชีววิทยารังสี ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ฐาปน ภาสะฐิติ แสนยะบุตร
Thapana Bhasathiti SANYABUTRA
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ระดับชำนาญการ
กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ศรัณย์ บุพศิริ
Slun Booppasiri
นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ณัฐยาพัชญ์ ศรอนันต์กุล
์Nattayapat Sornanankul
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ศิรพล ฤทธิประศาสน์
sirapol ridhiprasart
เศรษฐกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
เฟื่องลดา ธนะโชติ
Fuanglada Tanachote
นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ทัณฑิมา สดใส
Tantima Sodsai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
หน่วยราชการอิสระ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
เสกรชตกร บัวเบา
Sekrachatakorn Buabao
เภสัชกร ระดับชำนาญการ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
กฤติน สุขสด
Krittin Suksod
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
กัลย์ธีรา ชุมปัญญา
Kanteera Choompanya
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
กุสุมา คงฤทธิ์
Kusuma Kongrith
เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
สุทัศษา สังข์สำราญ
SUTASSA SANGSUMRAN
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ชลกานต์ เอี่ยมสำอางค์
Chonlagarn Iamsumang
วิศวกรนิวเคลียร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ณัฐชนก พาละเอ็น
Natchanok Pala-En
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
รัฐ คำภีรธัมโม
Rattha Kampeerathammo
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ณัฐกิตติ์ สิงหเพชร
Nuthakit Singhaphet
นักอุตุนิยมวิทยา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
ณัฐิณี ปัณฑรสูตร
Nuttinee Pantarasutra
นักวิชาการอุตสาหกรรม ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร
Jomhadhyasnidh Bhongsatiern
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
อุษิณ วิโรจน์เตชะ
Ausein Wirojtacha
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 
 
HiPPS รุ่นที่ 12
สิทธา เกตุประทุม
Sitha Ketpratoom
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน