การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

หลักสูตรสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 15 และ 14 (ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมในปีงบ 2562)

1 ท่าน สามารถเลือกลงได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น