การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

หลักสูตรสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 15 และ 14 (ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมในปีงบ 2562)

1 ท่าน สามารถเลือกลงได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น


ชื่อหลักสูตร มีผู้สมัครจำนวน โควต้า วันเริ่มลงทะเบียน วันสิ้นสุดการลงทะเบียน ปีงบประมาณ
หลักสูตร Data Analytics and Visualization / กลุ่มที่ 1 อบรม 7 - 9 มกราคม 2563 37 38 2019-12-28 12:00 2020-01-02 16:30 2563
หลักสูตร Data Analytics and Visualization / กลุ่มที่ 2 อบรม 21 - 23 มกราคม 2563 38 38 2019-12-28 12:00 2020-01-02 16:30 2563
หลักสูตร Data Analytics and Visualization / กลุ่มที่ 3 อบรม 28 - 30 มกราคม 2563 38 38 2019-12-28 12:00 2020-01-02 16:30 2563
หลักสูตร Data Analytics and Visualization / กลุ่มที่ 4 อบรม 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 38 38 2019-12-28 12:00 2020-01-02 16:30 2563