หลักสูตร Data Analytics and Visualization / กลุ่มที่ 3 อบรม 28 - 30 มกราคม 2563

หลักสูตร Data Analytics and Visualization / กลุ่มที่ 3 อบรม 28 - 30 มกราคม 2563

วันจัดหลักสูตร: 
Saturday, 28 December 2019
ถึงวันที่: 
Monday, 30 December 2019
เนื้อหาหลักสูตร: 

หลักสูตรนี้จัดเพื่อ HiPPS รุ่น 15 และ รุ่น 14 ที่ยังไม่เข้ารับการอบรมในปีงบ 2562

โดยสามารถเลือกได้เพียงกลุ่มเดียว

----------

กลุ่มที่ 3

อบรม 28 - 30 มกราคม 2563

สถานที่  ห้อง 6803 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี

----------

Data Analytics and Visualization (3 วัน)

ผู้เข้าอบรมเป้าหมาย : มีความสนใจในการพัฒนา และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขที่ต้องมีมาก่อน (Prerequisite) : ไม่มี

รูปแบบการสอน : Lecture, Problem-based Learning, In-class Discussion, Workshop

ผลของการเรียน (Learning Outcome)

วิธีวัดผล

ผู้เรียนสามารถออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลเชิงประชากรได้อย่างถูกต้อง

สนทนาในห้องเรียน

ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจข้อมูลแต่ละประเภทและสรุปผลเชิงสถิติจากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

สอบข้อเขียน

ผู้เรียนสามารถเล่าผลสรุปจากการวิเคราะห์และออกแบบการนำเสนอผลได้อย่างมีประสิทธิผล

สอบโดยการนำเสนอผลงาน (Presentation)

ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือประเภท Data Visualization ขึ้นพื้นฐานได้

สอบปฏิบัติหน้าคอมพิวเตอร์

 

องค์ประกอบของหลักสูตร :

วันที่ 1:

 • Business Intelligence and Tools
 • ภาพรวมของการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงธุรกิจ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการเตรียมความพร้อมของแหล่งข้อมูลสำหรับนำไปใช้งานในโครงการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารงาน (Introduction to Business Intelligence and BI in various applications)
 • การแสดงตัวอย่างการใช้เครื่องมือ BI และวิธีการอ่านและแปลความหมายข้อมูลจากกราฟ
 • การคิดโจทย์ด้าน BI
 • Introduction to Statistics
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม ความแปรปรวน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติเชิงอนุมาน การประเมินค่าพารามิเตอร์ในประชากร การทดสอบสมมติฐาน ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน การประมาณแบบช่วง การประเมินสมบัติและ ตัวอย่างเนื้อหาเช่น Frequency Distributions, Central Tendency, Correlation

 

 

วันที่ 2:

 • Exploratory Data Analysis Basic
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย การตรวจสอบ ความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ค่าสูญหาย (Missing value) ค่าผิดปกติ (Outlier) การแจกแจงของข้อมูล ความเท่ากันของความแปรปรวน (Homogeneity of variance or equality of variance) ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) และส่วนเหลือ (Residual)
 • รวมทั้งการนำเสนอข้อมูล การแสดงความถี่ การแสดงการเปรียบเทียบและแนวโน้ม การแสดงการจัดลำดับ การเล่าเรื่อง การสร้างภาพข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภทโดยใช้เครื่องมือประเภท Data Visualization
 • สอนใช้การใช้เครื่องมือ (Power BI หรือ Tableau) ในการสร้างกราฟของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการนำเสนอข้อมูล แนวคิด และการตัดสินใจเชิงนโยบาย เนื้อหาประกอบไปด้วย
 • Interface and Importing Data
 • Table, Charts & Data Manipulation

 

วันที่ 3:

 • การสร้าง Dashboards รายงานในการนำเสนอข้อมูล การทดลองทำ Dashboard และนำเสนอผลงาน โดยใช้ข้อมูลของหน่วยงานเอง หรือ ข้อมูลเปิดของต่างประเทศที่อยู่ในบริบทเดียวกันกับหน่วยงาน โดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาในรูปแบบของโครงงานระยะสั้น
 • Dashboards and Reports
 • Design and Implementation
 • Project

 

ปี พ.ศ. ที่จัดหลักสูตร:

ปีงบประมาณ:

กลุ่มหลักสูตร: